10 Th??? thu???t Command Prompt c???a Windows v?? nhi???u l???nh kh??c c???a n?? c?? v??? nh?? ???nh??n r???i??? ho???c th???m ch?? l?? v?? d???ng ???ngay t??? c??i nh??n ?????u ti??n???.

10 Th??? thu???t Command Prompt, nh???ng th??? thu???t Command Prompt v?? c??c m???o hack Command Prompt n??y s??? kh??i g???i h???ng th?? c???a b???n v???i nhi???u??l???nh cmd??nh????telnet, tree ho???c robocopy v.v…, robocopy nghe c?? v??? kh?? th?? v??? ?????y ch???.

N??o h??y b???t ?????u! M??? Command Prompt v?? th??? nghi???m 10 th??? thu???t Command Prompt c???c cool n??y nh??!

1. S??? d???ng Ctrl-C ????? h???y b??? l???nh

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

L???nh h???y b??? Ctrl-C?? l?? b???n c?? th??? b???t b???t k??? c??u l???nh n??o ph???i d???ng trong chu???i l???nh.

N???u ch??a th???c hi???n l???nh, b???n ch??? c???n l??i l???i v?? x??a nh???ng g?? b???n g??, nh??ng n???u ???? th???c hi???n l???nh, b???n ch??? c?? th??? d???ng l???nh b???ng Ctrl-C.

Ctrl-C kh??ng ph???i l?? ???c??y ????a ph??p??? c???a Harry Potter v?? n?? kh??ng th??? ho??n t??c nh???ng th??? kh??ng th??? ho??n t??c nh?? m???t l???nh format ???? ho??n th??nh.

2. Xem k???t qu??? l???nh tr??n trang (ho???c d??ng) t???i m???t th???i ??i???m

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

???? bao gi??? b???n ch???y m???t l???nh gi???ng nh?? l???nh??dir??v?? t???o ra r???t nhi???u th??ng tin tr??n m??n h??nh?

M???t c??ch ?????c bi???t ????? th???c hi???n l???nh n??y l?? ????? b???t c??? th??ng tin n??o ???????c t???o ra ???????c hi???n th??? trong m???t trang ho???c m???t d??ng c??ng m???t l??c.

????? l??m ??i???u n??y, ch??? c???n g?? l???nh, v?? d??? sau l???nh??dir??ch??n k?? t??? pipe??(|)??v?? sau ???? l?? l???nh??more.

V?? d???, l???nh??dir /s | more??s??? t???o ra h??ng ngh??n d??ng k???t qu???,??nh??ng v???i l???nh??more, d?????i c??ng m???i trang k???t qu??? s??? hi???n th??? -??More– .

Ch??? c???n nh???n ph??m c??ch ????? di chuy???n sang trang ti???p theo ho???c nh???n ph??m??Enter??????? xem t???ng d??ng m???t l???n.

3. Ch???y Command Prompt v???i quy???n Administrator t??? ?????ng

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

Nhi???u l???nh y??u c???u b???n th???c hi???n ch??ng t??? Command Prompt n??ng cao trong Windows – n??i c??ch kh??c l?? th???c hi???n ch??ng t??? Command Prompt c?? quy???n Administrator.

Vi???c b???n c???n l??m l?? t???o shortcut Command Prompt tr??n desktop, nh???p chu???t ph???i v??o shortcut > trong tab??Shortcut??ch???n??Properties > Advanced >??t??ch v??o??Run as administrator > OK. Vi???c t???o ra m???t shortcut s??? ti???t ki???m r???t nhi???u th???i gian n???u b???n l?? ng?????i d??ng th?????ng d??ng Command Prompt.

4. Tr??? th??nh ng?????i d??ng Command Prompt ???quy???n n??ng??? v???i c??c ph??m ch???c n??ng

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

Vi???c s??? d???ng c??c ph??m ch???c n??ng trong Command Prompt c?? l??? l?? m???t trong nh???ng “b?? m???t” t???t nh???t v??? c??ng c???:

F1: D??n l???nh cu???i c??ng ???????c th???c hi???n (t???ng k?? t??? m???t)

F2: D??n l???nh cu???i c??ng ???????c th???c hi???n (cho ?????n k?? t??? ???? ???????c nh???p)

F3: D??n l???nh cu???i c??ng ???????c th???c hi???n

F4: X??a v??n b???n t???i d???u nh???c l???nh cho ?????n k?? t??? ???? nh???p v??o

F5: D??n l???nh ???? ???????c th???c hi???n g???n ????y (kh??ng theo chu k???)

F6: D??n ^Z v??o v??? tr?? d???u nh???c l???nh

F7: Hi???n th??? m???t danh s??ch l???a ch???n c??c l???nh th???c thi tr?????c ????

F8: D??n l???nh g???n ????y ???? ???????c th???c hi???n (theo chu k???)

F9: Y??u c???u s??? l???nh t??? danh s??ch F7 ????? d??n

5. “Hack” v??n b???n Prompt

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

B???n c?? bi???t r???ng d???u nh???c trong Command Prompt l?? ho??n to??n t??y bi???n nh??? v??o l???nh prompt?

Thay v????C:\>, b???n c?? th??? ?????t d???u nh???c v??o b???t k??? v??n b???n n??o b???n mu???n, ???? c?? th??? l?? t??n ??? ????a hi???n h??nh, th???i gian, phi??n b???n Windows, hay m???t c??i t??n n??o ???? b???n t??? ngh?? ra.

M???t v?? d??? h???u ??ch l????prompt $m$p$g??s??? hi???n th??? ???????ng d???n ?????y ????? c???a m???t ??? ????a ???????c ??nh x??? trong d???u nh???c c??ng v???i k?? t??? ??? ????a.?? B???n c?? th??? nh???p l???nh??prompt??????? quay tr??? v??? v???i d???u nh???c l???nh m???c ?????nh

6. Tr??? gi??p cho b???t c??? l???nh n??o

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

D?? b???n c?? tin hay kh??ng th?? l???nh help kh??ng h??? ???help??? (tr??? gi??p) c??c l???nh trong Command Prompt?

Tuy nhi??n, ch??? c???n th??m??/???v??o cu???i l???nh ????? chuy???n sang ch??? ????? tr??? gi??p, xem th??ng tin chi ti???t v??? c?? ph??p v?? nh???ng v?? d??? th?????ng ???????c s??? d???ng.

Ti???c l?? c??? l???nh help v?? c??ch th??m /? ?????u kh??ng gi???i th??ch ?? ngh??a c???a c?? ph??p.

7. L??u output l???nh Command Prompt v??o m???t file

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

M???t th??? thu???t Command Prompt v?? c??ng h???u d???ng l?? s??? d???ng c??c to??n t??? ?????i h?????ng, ?????c bi???t l?? c??c to??n t?????>??v????>>.

C??c k?? t??? ???nh??? b????? n??y cho ph??p b???n chuy???n h?????ng ?????u ra c???a m???t l???nh ?????n m???t file, file n??y s??? l??u b???t c??? d??? li???u n??o l???nh t???o ra trong c???a s??? Command Prompt.

Gi??? s??? b???n mu???n ????ng b??i v??? v???n ????? m??y t??nh l??n di???n ????n online v?? b???n mu???n cung c???p th??ng tin ch??nh x??c v??? m??y t??nh c???a m??nh. M???t c??ch d??? d??ng ????? l??m ??i???u ???? l?? s??? d???ng l???nh??systeminfo??v???i m???t to??n t??? ?????i h?????ng.

V?? d???, b???n c?? th??? th???c hi???n??systeminfo > c:\mycomputerinfo.txt??????? l??u th??ng tin ???????c cung c???p b???i l???nh??systeminfo??v??o t???p tin ????. Sau ???? b???n c?? th??? ????nh k??m t???p v??o b??i ????ng tr??n di???n ????n.

8. Xem c???u tr??c th?? m???c c???a drive

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

M???t trong nh???ng l???nh nh??? g???n nh???t trong Command Prompt l?? l???nh tree. V???i l???nh tree, b???n c?? th??? t???o ra m???t b???n ????? c??c th?? m???c tr??n b???t k??? ??? ????a m??y t??nh n??o.

B???n c?? th??? th???c hi???n l???nh tree t??? b???t k??? th?? m???c n??o ????? xem c???u tr??c folder b??n trong th?? m???c ????.

L???nh n??y s??? t???o r???t nhi???u th??ng tin n??n t???t nh???t b???n n??n xu???t k???t qu??? v??o m???t t???p ????? b???n c?? th??? xem n??.

V?? d???, th???c hi???n l???nh??tree /a > c:\export.txt,??s??? ???????c gi???i th??ch trong th??? thu???t Command Prompt cu???i c??ng v??? c??c to??n t??? ?????i h?????ng.

9. T??y ch???nh v??n b???n tr??n thanh ti??u ????? Command Prompt

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

B???n m???t m???i v???i v??n b???n tr??n thanh ti??u ????? Command Prompt? Kh??ng c?? v???n ?????, ch??? c???n s??? d???ng l???nh??title??????? khi???n n?? ???n??i??? b???t c??? ??i???u g?? b???n mu???n.

V?? d??? t??n c???a b???n l?? Maria Smith v?? b???n mu???n th??? hi???n quy???n s??? h???u tr??n Command Prompt: th???c hi???n l???nh??title Property of Maria Smith??v?? thanh ti??u ????? c???a Command Prompt s??? thay ?????i ngay l???p t???c. L???n sau khi b???n m??? Command Prompt, thanh ti??u ????? s??? tr??? l???i b??nh th?????ng.

L???nh??title?????????c s??? d???ng ????? t??y ch???nh t??n c???a c??c t???p tin script v?? c??c t???p tin batch v.v…

10. Sao ch??p v??n b???n t??? Command Prompt

10 Th??? thu???t Command Prompt c?? th??? b???n ch??a bi???t?

Nh?? c??c b???n ???? bi???t, vi???c sao ch??p t??? Command Prompt kh??ng d??? d??ng nh?? sao ch??p t??? c??c ch????ng tr??nh kh??c, ???? l?? m???t ph???n l?? do t???i sao mu???n l??u ?????u ra c???a l???nh v??o m???t t???p tin b???n c???n ph???i bi???t ch??t th??? thu???t.

Tuy nhi??n, n???u b???n ch??? mu???n sao ch??p m???t ??o???n v??n b???n ng???n v??o clipboard th?? vi???c n??y c??ng kh??ng h???n l?? qu?? kh??:

  1. Nh???p chu???t ph???i v??o b???t c??? ????u trong c???a s??? Command Prompt v?? ch???n??Mark.
  2. B??i ??en b???ng chu???t tr??i b???t c??? ??o???n v??n b???n n??o b???n mu???n sao ch??p.
  3. Sau khi ch???n xong nh???n??Enter.

B??y gi??? b???n c?? th??? d??n th??ng tin ???? v??o b???t k??? ch????ng tr??nh n??o b???n mu???n, gi???ng nh?? b???n d??n c??c v??n b???n kh??c.

M???o: N???u b???n ch???n??Mark??nh??ng sau ???? quy???t ?????nh b???n kh??ng mu???n sao ch??p n???a, b???n c?? th??? nh???n chu???t ph???i m???t l???n n???a ????? h???y t??c v?????Mark, ho???c nh???n ph??m??Esc.