H??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? gi??p b???n kh??i ph???c l???i tin nh???n Facebook khi v?? tinh , ho???c c?? k??? x???u… x??a ??i tin nh???n c???a b???n, d?????i ????y l?? 2 c??ch kh??i ph???c nh??!

C??ch 1: Xem l???i tin nh???n l??u trong m???i cu???c tr?? chuy???n.

Trong m???i cu???c tr?? chuy???n c???a b???n n???u ???? xo?? ch??a th???t s??? ho??n to??n m???t ??i. Ch??ng ta c?? th??? xem l???i b???ng c??c b?????c ????n gi???n sau:

????ng nh???p Facebook??tr??n??m??y t??nh, b???n v??o Messenger, nh???p Xem t???t c??? trong Messenger, ho???c b???n ????ng nh???p v??o Messenger c???a Facebook t???i??https://www.messenger.com/.

Nh???n v??o??C??i ?????t (h??nh ???nh minh h???a ph??a d?????i nh?? )

S??? xu???t hi???n nhi???u c??i ?????t b???n chon??Cu???c tr?? chuy???n ???? l??u tr???.

Sau khi nh???p chu???t s??? xu???t hi???n c??c cu???c tr?? chuy???n m?? b???n ???? xo?? ??i . B???n ch??? c???n nh???p v??o l?? c?? th??? xem l???i l???ch s??? tin nh???n r???i ?????y.???

C??ch th??? 2: T???i d??? li???u l??u tr??? t??? sever c???a Facebook

B???n c?? th??? t???i d??? li???u l??u tr??? t?????Facebook??v??? ????? c?? th??? xem l???i c??c th??ng tin l???ch s??? k??? t??? khi b???n t???o Facebook c???a m??nh. ????? th???c hi???n, b???n h??y l??m theo c??c b?????c sau

?????u ti??n b???n ????ng nh???p v?? v????C??i ?????t.

Ph??a d?????i s??? xu???t hi??n d??ng T???i xu???ng b???n sao, b???n nh???p v??o ????.

??Facebook s??? g???i mail ?????n cho b???n, v?? ch??? c???n truy c???p v??o Email??v?? t??m ?????n th?? c???a Facebook g???i ?????n. T???i ????y s??? c?? ???????ng link t???i v??? d??? li???u c?? nh??n Facebook.

K???t th??c qu?? tr??nh t???i v???, b???n d??ng??Winrar , ho???c 7zip ????? gi???i n??n??t???p tin n??y ra sau ???? v??o th?? m???c ch???a d??? li???u, t??m ?????n file c?? t??n l????Messengers.htm

Sau ???? m??? file l??n l?? b???n ???? c?? th??? xem l???i to??n b??? l???ch s??? tin nh???n t??? tr?????c ?????n nay c???a b???n.

V???i 2 c??ch ????n gi???n n??y l?? b???n c?? th?????kh??i ph???c tin nh???n ???? xo?? tr??n Facebook. N???u c?? th???c m???t, h??y ????? l???i b??nh lu???n b??n d?????i nh??. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!.