N???u b???n xem m???t video n??o ???? tr??n Facebook m?? kh??ng bi???t c??ch t???i … H??m nay m??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n 2 c??ch download video facebook c???c nhanh ch??? …

N???u b???n xem m???t video n??o ???? tr??n Facebook m?? kh??ng bi???t c??ch n??o ????? t???i v??? m??y, th??ng th?????ng ch??ng ta ph???i s??? d???ng nh???ng ph???n m???m th??? ba. H??m nay m??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n 2 c??ch download c???c nhanh ch??? v???i v??i b?????c v?? c?? th??? t???i c??? video Live Stream n???a nh??!

H?????ng d???n 2 c??ch download video facebook “????n gi???n”:

C??ch 1: S??? d???ng phi??n b???n d??nh cho di ?????ng

Tr??n ??i???n tho???i c??c b???n v??o facebook phi??n b???n di ?????ng b???ng tr??nh duy???t Chrome. Sau ???? b???m v??o video c???n download, nh???n gi??? v?? b???m T???i v??? l?? ???????c nh??!

C??ch 2: S??? d???ng trang web

C??c b???n truy c???p v??o trang web Downvids.net, copy ???????ng link video tr??n Facebook v?? d??n v??o ?? tr???ng nh?? h??nh r???i b???m Download.

Cu???i c??ng, c??c b???n nh???n gi?????Download this video r???i ch???n??L??u li??n k???t. L??u ?? c?? th??? l???n ?????u b???m v??o s??? t???i v??? html nh??ng b???m l???n th??? 2 th?? t???i ???????c video c??c b???n nh??!

B?????c n??y b???n ph???i ????? video ch??? d??? c??ng khai nh??!
Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!