2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO. B???n ??ang c?? 1 trang website , hay blog v?? mong mu???n s??? ?????t th??? h???ng cao tr??n c??c c??ng c??? t??m ki???m. N???u b???n ?????t ???????c ngh?????ng tr??n 50000 l?????t xem tr??n 1 th??ng l?? b???n ???? th??nh c??ng r???i ?????y. Nh??ng ??a s??? ??i???u kh??ng ?????t ???????c ngh?????ng ????. B???n bi???t v?? sao kh??ng? V?? website hay blog c???a b???n ch??a ????p ???ng ???????c c??c y??u c???u c???a c??c c??ng c??? t??m ki???m, c?? ngh??a l?? b???n ??ang kh??ng l??m SEO. V?? kh??ng hi???u seo Web l?? nh?? th??? n??o. V?? chia s??? 2 ph???n m???m seo t???t nh???t hi???n nay.

2 ph???n m???m Seo ???? l?? g?? ?

H???u nh?? khi vi???t n???i dung cho 1 b??i vi???t ??i???u kh??ng ch?? ?? t???i ph???n SEO. Kh??ng bi???t c??ch vi???t b??i chu???n sao l?? g?? hay c??n g???i l?? c??? th??ch vi???t sao vi??t 🙂 mi???n c?? n???i dung l?? ???????c. Sai, ho??n to??n sai nh??. B???n ph???i bi???t ???????c b??? trang web hay blog c???a minh nh?? th??? n??o, n??i dung m??nh vi???t c?? mang l???i ?? ngh??a g?? cho ng?????i ?????c kh??ng ?…

V???i b??i vi???t n??y m??nh s??? gi???i thi???u cho c??c b???n SEO l?? g??, nh?? th??? n??o g???i l?? vi???t b??i chu???n SEO? V?? h?????ng d???n c??c b???n??c??ch vi???t b??i chu???n Seo v???i 3 ph???n m???m h??? tr??? t???t nh???t hi???n nay, c???i thi???n th??? h???ng c???a b???n tr??n c??ng c??? t??m ki???m tr??n n???n t???n wordpress nh??.

M??nh s??? gi???i thi???u cho c??c b???n s?? qua v??? t??? kh??a SEO l?? g?? nh?? : N??i n??m na d??? hi???u SEO ( Search Engine Optimization) website l?? d???ng 1 thu???t to??n c???a google tr??n c??ng c??? t??m ki???m. N???u b???n ???????c c?? ch??? n??y th?? vi???t website c???a b???n l??n top l?? ??i???u hi???n nhi??n.

B?????c chu???n b??? cho 2 ph???n m???m h??? tr??? cho ta vi???t b??i chu???n SEO:

  • ?????u ti??n: c??i ?????t Plugin Yoast SEO
  • B?????c 2: Ph???n m???m tra c???u t??? kh??a ch??nh (Keyword)
  • B?????c 3: Ph???n m???m nghi??n c???u t??? kh??a li??n quan.

2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO t???t nh???t hi???n nay:

Tr?????c h???t b???n c??i plugin??Plugin Yoast SEO .??(??? ????y m??nh v??i r???i)

2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO

Ch??ng ta b???t ?????u l??n ?? t?????ng cho n???i d???ng. B???n mu???n vi???t v??? c??i g?? nh?? khoa h???c t??? nhi??n, c??ng ngh???, th???i trang … L??nh v???c trang web c???a b???n l?? g?? th?? vi???t v??? l??nh v???c ???? :D. ??? ????y m??nh vi???t v??? “content marketing”??n??i d??? hi???u l?? vi??t b??i chu???n SEO ???? 🙂

B???n ph???i ngh?? ra ngay t??? kh??a li??n quan ?????n n???i dung c???a m??nh d??? ?????nh vi???t v?? xem n?? c?? ph???i l?? t??? kh??a ch??nh kh??ng? ????? l??m ???????c ??i???u ???? b???n ph???i c?? 1 ph???n m???m h??? tr??? tra c???u t??? kh??a nh?? Andword, google… ??? ????y m??nh s??? h?????ng d???n c??ng c??? free kh??ng c???n c??i ?????t sau ??ay:

Ki???m tra t??? kh??a ch??nh v???i c??ng c?????KWFINDER :

B???n truy c???p v??o kwfinder ????? tra c???u t??? kh??a ch??nh cho b??i vi???t . B???n ??i???n t??? kh??a ch??nh m?? b???n ngh?? ra xem th??? c?? bao nhi??u l?????t t??m ki???m trong th??ng.

T??? kh??a c???a m??nh l?? vi??t b??i chu???n seo??r???t nhi???u t??? kh??a ch??nh ???????c li???t k?? ra. Nh??ng suy ngh?? k??? h??n th?? bai vi???t n??y n???i dung xoay quanh 3 ph???n m???m seo t???t nh???t hi???n nay. N??n m??nh ch???n t??? kh??a ch??nh l?? ” 2 ph???n m???m seo”.

2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO

Sau khi ???? ch???n ???????c t??? kh??a ch??nh cho n???i dung b??i vi???t c???a m??nh th?? m???t vi???c quan tr???ng n???a l?? ph???i ki???m m???t ti??u ????? thu h??t ng?????i ?????c m?? ph???i k???t h???p ???????c v???i t??? kh??a ch??nh.

V?? d??? ti??u ????? c???a b??i vi???t n??y l?? : ” ‘2 ph???n m???m SEO’ h??? tr??? ‘vi???t b??i chu???n Seo’ k???t h???p v???i ‘Yoast SEO’ “. B???n th???y ?????y ti??u ????? c???a b??i n??y c?? 3 t??? kh??a ch??nh v?? k???t h???p v???i c??c ph??? t??? ????? t???o ra 1 ti??u ????? thu h??t ng?????i ?????c c???ng nh?? ????? l??n top google.

T??m ki???m t??? kh??a li??n quan v???i c??ng c??? KEYWORDTOOL.

????? t??m ???????c g???i ?? nh?? ti??u ????? n??y b???n truy c???p v??o?? keywordtool.??Sau ???? b???n ??i???n t??? kh??a ch??nh v??o v?? Enter l?? s??? xu???t hi???n v?? s??? t??? kh??a li??n quan. H??y c???n th???n c??n nh???c gi???a c??c t??? kh??a sao cho ????ng n???i dung b??i vi???t. ????? truy???n ?????t ????ng mong mu???n c???a ng?????i ?????c nh??. ( Vi???c n??y s??? t???o s?? tin t?????ng t??? ?????c gi??? v???i vebsite).

2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO

Nh?? v???y l?? ???? xong b?????c l??n ?? t?????ng v?? t??m t??? kh??a ch??nh cho b??i vi???t nh??.

C??ch vi???t b??i chu???n SEO k???t h???p v???i yoast SEO.

B?????c n??y l?? b?????c quan trong nh???t. B???n ph???i l???ng gh???p c??c t??? kh??a ch??nh n???i dung v???i nhau sao cho b??? c???ng b??i vi???t h???p l?? nh???t.

Khi b???n c??i Plugin yoast Seo v?? k??ch ho???t, s??? xu???t hi???n c??ng c??? seo ph??a d?????i n???i dung b??i vi???t.

B???n h??y ch?? ?? k??? n???i dung k???m theo h??nh ???nh m??nh h???a nh??. Ph???n n??y m??nh s??? chia ra l??m 2 ph???n nh??.

Ph???n 1: Seo n???i dung b??i vi???t ( T??nh d??? ?????c):

B???n vi???t n???i dung nh?? th??? n??o m?? cho ng?????i ?????c c???m th???y b??i vi???t c???a b???n c?? ?? ngh??a, t??nh tin t?????ng cao. N???i dung c??n thu h??t ng?????i ?????c th?? s??? c??ng k??ch th??ch s??? t??m ki???m b??i vi???t c???a b???n ????? ?????c. Nh?? ki???u kh??n d?? ???? xem 1 b??? phim hay v?? mu???n t??m phim c???a b???n ????? xem ti???p… N??n y??u c???u b???n ph???i vi???t t??? m??? ch??nh x??c v?? kh??ng d??i d??ng nh??.

2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO

Ph???n 2: SEO t??? kh??a l??n google

????y l?? ph???n n???i dung s??? ???????c update l??n c??ng c??? t??m ki???m c???a goolge . B???n c?? th??? thay ?????i ti??u ????? sao cho thu h??t ng?????i ?????c nh??. ( M??nh khuy??n c??c b???n n??n ????? theo ti??u ????? b??i vi???t s??? hi???u qu??? h??n ).

???????ng d???n b??i vi???t b???n SEO?? sao ph???i c?? t??? kh??a tr???ng t??m trong ???? nh??. N???u kh??ng s??? kh??ng ?????t chu???n SEO hay c??n g???i l?? c??ng c??? thu???t to??n c???a google.

Th??? m?? t??? s??? thu h??t s??? t?? m?? c???a ng?????i ?????c, ph???i c?? t??? kh??a trong t??m trong ???? ????? k??ch th??ch ng?????i ?????c k??ch v??o link b??i vi???t. B???n h??y tham kh???o ???nh b??n d?????i nh??.

2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO

C?? th??? b???n s??? c???n: 6 kinh nghi???m ????ng k?? google adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u ti??n

Hy v???ng chia s?????2 ph???n m???m SEO h??? tr??? vi???t b??i chu???n Seo k???t h???p v???i Yoast SEO ??? tr??n s??? gi??p b???n c???i thi???n ???????c th??? h???ng c???a website m??nh nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!