H??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n 3 c??ch x??a file c???ng ?????u tr??n Windows.

?????u ti??n :C??c b???n kh???i ?????ng l???i m??y (restart)

Mu???n x??a 1 th??? g?? ???? ?????u ti??n b???n th?????Restart??l???i m??y sau ???? ti???n h??nh x??a??File??????? tr??nh c??c tr?????ng h???p c??n ch???y?? tr??n m??y t??nh c???a b???n.

C??ch th??? 2:?? T???t c??c ???ng d???ng ch???y ng???m / v?? c??c file li??n quan.

B???n ??ang d??ng c??c????File?????? ??ang ch???y n??n b???n kh??ng x??a ???????c, b???n n??n restart ho???c c?? th??? t???t ho??n to??n n?? ??i r???i x??a xem sao.

?????u ti??n:??V??o bi???u t?????ng t??m ki???m m??y t??nh->??task Manager-> Ch???n v??o??Task Manager??????? m??? l??n.

Sang B?????c 2:??Ch???n Tab ???Processes???.

Sang b?????c 3:??B???n c???n t??m ????ng t??n??File, ???ng d???ng b???n mu???n x??a-> Click chu???t ph???i-> ch???n??Endtask.

B?????c cu???i c??ng :??B???n m??? thu m???c ch???a??file??c???n x??a l??n v?? delete l?? xong.

Sang C??ch 3: Ch??ng t?? s??? s??? d???ng ph???n m???m Any File Remover ????? xo?? file.

????? t???i v?? d??ng ph???n m???m??Any File Remover. B???n vui l??ng v??o click??t???i ????y??????? t???i ph???n m???m n??y v??? c??i ?????t.

?????u ti??n:??Kh???i ?????ng ch????ng tr??nh??Any File Remover??-> click ch???n??Select File(s)??(????? ch???n file d??? li???u mu???n x??a.)

Sang b?????c 2:??Ch???n v??o h???p tho???i??Select File(s) to Remove??ch????ng tr??nh s??? hi???n ra-> v?? ti???p b???n ch???n t???p tin mu???n x??a v?? nh???n??Open. ( qu?? d??? ph???i ko n??o ? )

Ti???p theo b?????c 3:??Nh???ng??File??d??? li???u ???????c b???n l???a ch???n ????? x??a n?? s??? hi???n th??? tr??n giao di???n ph???n m???m-> Ch??? c???n click??Remove File(s)??Th?? ch????ng tr??nh s??? th???c hi???n l???nh x??a.

B?????c cu???i c??ng:??? Ch????ng tr??nh s??? hi???n ra th??ng b??o b???n ch???n??Yes????????? x??a file c???ng ?????u.

V???i 3 c??ch?? ????n gi???n v?? hi???u qu??? n??y ????? x??a??File??c???ng ?????u tr??n Windows ??? tr??n s??? gi??p b???n x??a nh???ng file ko c???n thi???t , nh??? m??y h??n.

H?????ng d???n m??y t??nh Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!