5 t??nh n??ng tr??n iOS 12 ???????c ng?????i d??ng y??u th??ch nh???t. ????? bi???t ???????c 5 t??nh n??ng tr??n iOS 12 ???????c ng?????i d??ng y??u th??ch nh???t, b???n h??y tham kh???o b??i vi???t n??y nh??!

Nh?? v???y l?? phi??n b???n th??? nghi???m c???a iOS 12 ???? ra m???t ???????c h??n n???a th??ng r???i. Xu???t hi???n h??ng tr??m t??nh n??ng m???i ???????c th??m v??o h??? ??i???u h??nh m???i l???n n??y. R???t nhi???u ????nh gi?? t??ch c???c ???? ???????c ng?????i d??ng kh???p th??? gi???i ????a ra.

5 t??nh n??ng tr??n iOS 12 ???????c ng?????i d??ng y??u th??ch nh???t:
1/ N??ng c???p hi???u n??ng

Hi???u n??ng c???a iOS 12 ???? ???????c Apple c???i thi???n r???t nhi???u so v???i c??c phi??n b???n tr?????c, th???i gian m??? ???ng d???ng nhanh h??n 40%, th???i gian m??? camera 70%, v?? r???t nhi???u c???i ti???n v??? t???c ????? gi??p m??y nhanh h??n ?????c bi???t l?? tr??n c??c thi???t b??? c??. Nh??? v???y, tr???i nghi???m tr??n iPhone tr??? n??n c???c k?? m?????t m??.

2/ Nh??m th??ng b??o

M???c d?? ???? c?? m???t tr??n Android t??? l??u nh??ng ch???c n??ng th??ng b??o nh??m m???i ch??? ???????c ??em l??n iOS g???n ????y. V???i iOS 12, b???n s??? kh??ng c???n ph???i lo l???ng 1 ng??y b???t ??i???n tho???i l??n th??ng b??o hi???n ?????y m??n h??nh n???a r???i.

3/ Di chuy???n con tr??? chu???t

T??nh n??ng 3D touch nay ???? ???????c ??em l??n nh???ng thi???t b??? c?? h??n. B???n ch??? c???n b???m gi??? v??o ph??m d???u c??ch 2s b??n ph??m s??? cho ph??p b???n di chuy???n con tr??? chu???t theo ?? mu???n.

4/ T??? ?????ng copy m?? OTP

V???i phi??n b???n th???p h??n ????? copy tin nh???n OTP, ph???i v??o ph???n nh???n tin ????? copy l???i. V???i iOS 12 m?? OTP s??? ???????c l??u tr???c ti???p v??o b??n ph??m ????? b???n ch??p nhanh v??o khung, r???t ti???t ki???m th???i gian ?????y nh??.

5/ Ch???c n??ng h???n gi??? s??? d???ng

iOS 12 ??ang ??i theo xu h?????ng m???i c???a th??? gi???i. Ch??nh l?? gi???m b???t th???i gian s??? d???ng ??i???n tho???i c???a b???n.

B???n c???ng c?? th??? ?????t gi??? h???ng ng??y ????? kh??a t??nh n??ng s??? d???ng ??i???n tho???i. T??nh n??ng r???t ti???n l???i cho cho b??? m??? c???n qu???n l?? s??? d???ng ??i???n tho???i c???a con c??i minh.

Hi v???ng qua b??i vi???t n??y c??c b???n s??? bi???t th??m ???????c nhi???u t??nh n??ng hay d??nh cho iOS 12. B???n bi???t t??nh n??ng ti???n d???ng n??o kh??c h??y ????? l???i b??nh lu???n b??n d?????i nh??.