Ch???c h???n c??c b???n c?? nhi???u th???c m???t l?? t???i sao? M??nh ????ng k?? google adsense m??i m?? kh??ng ???????c ch???p thu???n. Ho???c c?? b???n ????ng k?? l?? duy???t th???ng 100% trong v??ng tu???n…6 kinh nghi???m ????ng k?? Google Adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u.

H??m nay m??nh s??? chia s??? cho c??c b???n nh???ng kinh nghi???m c???ng nh?? c??c c??ch ????? t???i ??u website cho google adsense 100% ch???p thu???n khi ch??ng ta ????ng k??.

M??nh c???ng xin n??i lu??n l?? m??nh chia s??? nh???ng g?? m??nh bi???t, l??m v?? th??nh c??ng nh?? hi???n t???i. ????y l?? website c???a m??nh Huongdanmaytinh.com. Tuy c??n nhi???u thi???u s??t nh??ng c???ng ???? ho??n th??nh 95% v??? chu???n seo, chu???n website 🙂

M??nh xin gi???i thi???u ????i ch??t v??? google adsense cho c??c b???n m???i n???m nh??. ( ch??? bi???t l?? n?? cho ?????t qu???ng c??o tr??n trang web c???a m??nh r???i m??nh l???y ti???n th??i).

Google Adsense l?? m???t m???ng qu???ng ??c??o ki???m ti???n m?? b???t c??? trang website, blog n??o c??ng ?????u mong mu???n s??? d???ng v?? ki???m ti???n t??? ????, c??ng b???i ????? uy t??n cao, c??ch th???c d??? d??ng c??ng nh?? hi???n th??? ??a d???ng qu???ng c??o ????ng ?????i t?????ng,

tuy nhi??n ????? ki???m ti???n ???? kh??, ????ng k?? ???????c m???t t??i kho???n Adsense l???i c??ng kh?? h??n, ????? ????ng k?? th??nh c??ng th?? ch??a c?? th??? thu???t n??o ?????m b???o t??? l??? th??nh c??ng 100% c???, c??i ch??ng ta c???n l?? nh???ng b?????c t???i ??u tr?????c khi ????ng k?? ????? ?????m b???o ??t??? l??? th??nh c??ng s??? cao h??n.

6 kinh nghi???m ????ng k?? Google Adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u

????y l?? 1 s??? nh???ng kinh nghi???m m??nh mu???n chia s??? cho c??c b???n ????? ????ng k?? th??nh c??ng 100% nh??. V?? m??nh ????? t???ng th???t b???i v?? ????c k???t ???????c nh???ng b??i h???c v?? sao ????? ????ng k?? GA th??nh c??ng 100%. V?? sao ????ng k?? m??i m?? google adsense kh??ng ch???p thu???n…

6 kinh nghi???m ????ng k?? Google Adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u.

Kinh nghi???m 1: ????ng k?? m???t g??i hosting v?? m???t domain ri??ng.

B?????c n??y r???t quan trong. B???n ph???i s??? h???u ri??ng bi???t hosting ri??ng cho m??nh tr??nh tr?????ng h???p m???t d??? li???u, s???p website… ??i???u n??y ???nh h?????ng, d??n ??o???n qu?? tr??nh google thao t??c v???i website c???a b???n. ( ???nh h?????ng v??? seo, v??? traffic, th??? h???ng… “M??nh s??? chia s??? cho c??c b???n kinh nghi???m v??? seo web cho b??i vi???t sau nh??”)

Domain ri??ng bi???t gi??p cho google chu???n h??a ???????c th????ng hi???u c???a b???n theo t??n mi???n c???a m??nh. C??c b??i vi???t li??n quan, n???i dung ????? google bi???t ???????c n???i dung th??n thi???n v???i ng?????i d??ng…

6 kinh nghi???m ????ng k?? Google Adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u

C???ng c?? r???t nhi???u tr?????ng h???p d??ng mi???n ph?? nh??ng t??? l??? google ch???p thu???n l?? r???t ??t. V?? d??? nh?? .wordpress.com…

Kinh nghi???m 2: Thi???t k??? giao di???n website th??n thi???n v???i ng?????i d??ng.

Giao di???n website r???t l?? quan tr???ng, google s??? ????nh gi?? web c???a b???n c?? th??n thi???n v???i ng?????i d??ng kh??ng, t???c ????? load nhanh hay ch???m…

??V??? tr?? c??c qu???ng c??o c???a c?? t???i ??u kh??ng? ????y l?? m???i ??i???m google th??ch nh???t. V??? tr?? cho qu???n c??o c???a b???n c?? ???????c t???i ??u, thu???n l???i cho qu???n c??o kh??ng?

6 kinh nghi???m ????ng k?? Google Adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u

Theo kinh nghi???m c???a m??nh th?? trang m??nh v?? c??c trang ???????c google ch???p thu???n c?? b??? c???c 4 v??? tr?? n??y:??Ph???n Header (” ph???n ?????u website” ), Ph???n Content (” n???i dung b??i vi??t” ), Ph???n Sidebar (” c???t b??n ph???i hay tr??i trang web” ), ph???n cu???i c??ng l?? Footer ( ” cu???i trang web ” ).Khi vi???t trang m??nh ???? ch???a ra 4 v??? tr?? tr??n v?? cho baner tr???ng v??o. N???u b???n kh??ng tin h??y ????? ?? trang c???a m??nh hay c??c trang c?? qu???n c??o google adsense nh??.

Kinh nghi???m 3: Cho ph??p website l??n c??ng c??? t??m ki???m t??ch h???p c???a google.

Khi ch??ng ta x??y d???ng phong website th?? b???n ph???i cho ph??p website c???a ch??ng ta l??n google, Bing, yahoo!… Vi???c n??y s??? gi??p cho google bi???t ?????n website, th????ng hi???u c???a b???n nhanh h??n. Th??ng th?????ng ????? m???t trang web upload to??n b??? l??n c??ng c??? t??m ki???m google m???t kho???ng 1 ?????n 2 tu???n. ” N???u l?? wordpress th?? b???n ch?? ?? ?????n c??ng c??? kh??a t??m ki???m trang c???a b???n trong c??i ?????t nh?? “.

6 kinh nghi???m ????ng k?? Google Adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u

????y l?? c??c c??ng c??? gi??p b???n gi???i thi???u website c???a m??nh v???i c??c ??ng l???n nh????Google Analytics, Google Webmaster, Bing Webmaster Tools, Yandex Webmaster????y…

Kinh nghi???m 4:?? N???i dung trang web m???i v?? ?????c ????o (” kh??ng n??n copy b??i c???a ng?????i kh??c”)

Ph???n n??y quy???t ?????nh th??nh b???i trong vi???c c?? ????ng k?? t??i kho???n th??nh c??ng hay kh??ng?.

N???i d???ng b??i vi???t ph???i r??? r??ng, h???u ??ch v???i ng?????i ?????c, kh??ng ???????c copy b??i c???a trang kh??c… N???i dung kh??ng ???????c khi??u k??ch, khi??u d??m. ???nh h?????ng ?????n ch??nh tr???, t??n gi??o, Crack, t??i li???u hack, virus, hay vi ph???m ph??p lu???t…

6 kinh nghi???m ????ng k?? Google Adsense th??nh c??ng ngay l???n ?????u

L??c ?????u m???i x??y d???ng trang website nhi???u b???n s??? ??i copy b??i c???a ng?????i kh??c cho c?? n???i dung, m??nh c???ng t???ng l??m th??? 🙂 . M??nh khuy??n c??c b???n khi x??y d???ng xong b???n ph???i x??a ngay ??i nh??. Google ph??t hi???n ra l?? c?? h???i th??nh c??ng khi ????ng k?? GA ???? gi???m r???i ????!

Google s??? v??o trang c???a b???n ?????c nh???ng n???i dung c???a b???n nh?? th??? n??o c?? ????ng quy ?????nh hay kh??ng. C??ng s???c b???n b??? ra cho trang web l?? nh?? th??? n??o ( n???u n???i dung l?? ti???ng anh th?? c??ng t???t ).

Kinh nghi???m 5: Kh??ng n??n ch??n c??c qu???ng c??o Game, c??c h??nh ???nh ph???n c???m.

Trong qu?? tr??nh ????ng k?? t??i kho???ng adsense t???t nh???t n??n ????? baner tr???ng nh??. Kh??ng n??n ch??n c??c qu???n c??o h??nh ???nh s???c s???, m??u m??, ph???n c???m hay c??c ???nh gif c???a Game vv. Google s??? ????nh gi?? website c???a b???n ????n gi???n, chuy??n nghi???p, th??n thi???n v???i ng?????i d??ng. L???i th??? ????? t??ng th??m ??i???m th??nh c??ng khi ????ng k?? nh??!.

Sau khi google ???? ch???p thu???n th?? b???n h??y ?????t qu???ng c??o l??n sau nh??. Kinh nghi???m l?? kh??ng n??n ch??n qu???n c??o cho vui nh??. Vi???c n??y ???nh h?????ng t???i vi???c k??ch qu???n c??o c???a b???n v?? ??????ng nhi??n ???nh h?????ng t???i doanh thu.

Kinh nghi???m 6: T???o t??i kho???ng gmail r??? r??ng, x??c nh???n ????ng th??ng tin

Vi???c t???o kho???ng gmail s??? gi??p cho google s??c minh ????ng danh t??nh c???a b???n. B???o m???t s??? cao h??n khi b??? ????nh c???p t??i kho???ng… Google s??? xem x??t th??ng tin kh???p v???i th??ng tin b???n ????ng k?? google adsense hay kh??ng?. Google s??? ????nh gi?? t??i kho???ng c???a b???n t??ng t??? l??? th??nh c??ng khi ????ng k??.

Huy v???ng v???i 6 kinh nghi???m tr??n s??? gi??p b???n ????ng k?? th??nh c??ng google adsense cho website c???a m??nh nh??. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!