Theo??AppleInsider, sau b???n ng??y c??n nh???c, b???i th???m ??o??n ???? quy???t ?????nh r???ng:??Samsung??ph???i tr??? 539 tri???u USD cho vi???c vi ph???m b???ng s??ng ch??? m?? Apple s??? d???ng tr??n??iPhone. ????y l?? di???n bi???n m???i nh???t c???a cu???c chi???n ph??p l?? ???? k??o d??i su???t nhi???u n??m qua gi???a 2 ???g?? kh???ng l?????? c??ng ngh???.

Trong ????, 533.316.606 USD li??n quan ?????n vi???c Samsung vi ph???m 3 b???ng s??ng ch??? thi???t k??? iPhone quan tr???ng, 5.325.050 USD c??n l???i ??p d???ng cho hai b???ng s??ng ch??? ti???n ??ch kh??c.

???????c bi???t, s??? ti???n m?? Apple y??u c???u b???i th?????ng l??n ?????n 1 t??? USD, trong khi lu???t s?? b??n ph??a Samsung ch??? ????a ra con s??? 29 tri???u USD.

Sau khi ph??n quy???t ???????c ban h??nh, Apple tuy??n b???: “Th???c t??? l?? Samsung ???? sao ch??p thi???t k??? c???a ch??ng t??i. Ch??ng t??i c???m ??n b???i th???m ??o??n v?? r???t h??i l??ng v?? h??? ???? ?????ng ?? r???ng Samsung ph???i tr??? ti???n cho vi???c sao ch??p s???n ph???m”.

L???ch s??? cu???c chi???n ph??p l?? gi???a Samsung v?? Apple

Samsung v?? Apple ???? ?????u tranh ph??p l?? trong b???y n??m nay. Quy???t ?????nh v???a ????a ra ????nh d???u l???n t??i th???m ?????nh th??? ba v??? n??m b???ng s??ng ch??? ??ang b??? tranh ch???p.

Apple ban ?????u ???????c tuy??n th???ng ki???n 1.05 t??? USD ti???n b???i th?????ng thi???t h???i t??? Samsung v??o n??m 2012. ?????n n??m 2013, con s??? n??y gi???m xu???ng c??n 290 tri???u USD nh??ng Samsung v???n cho r???ng ???? l?? m???c ph???t kh??ng th???a ????ng v?? ????a v??? vi???c l??n T??a ??n t???i cao.

Th??ng 12/2016, T??a ??n t???i cao ???? ?????ng ?? v???i l???p lu???n c???a Samsung: S??? kh??ng c??ng b???ng khi ph???t to??n b??? l???i nhu???n c???a h??ng ch??? d???a tr??n m???t y???u t??? v??? m???t thi???t k???.

Sau khi ??n ph???t m???i nh???t ???????c ????a ra, c??ng ty H??n Qu???c b??y t??? s??? kh??ng h??i l??ng v?? cho r???ng b???n ??n m??u thu???n v???i quy???t ?????nh tr?????c ????: ???Quy???t ?????nh n??y ?????i l???p ho??n to??n v???i ph??n quy???t c???a T??a ??n t???i cao???.

Cu???c chi???n h???a h???n s??? c??n ti???p di???n b???i theo c??c ngu???n tin, lu???t s?? c???a Samsung ???? b???t ?????u th???o lu???n nh???ng ph????ng ??n bi???n h??? ti???p theo.