Khi b???n c??i l???i win m???i th?? b??n ph??m m??y t??nh s??? gay ra l???i ????nh ch??? th??nh s??? v?? ????nh s??? th??nh ch???. ????y l?? t??nh tr???ng b??n ph??m m??y t??nh c???a b???n ??ang ??? ch??? ????? ti???ng vi???t do win t??? sinh ra cho m??y. ????? kh???c ph???c t??nh tr???ng n??y b???n tham kh???o 2 c??ch d?????i n??y nh??.

Kh???c ph???c l???i b??n ph??m m??y t??nh ????nh ch??? ra s??? tr??n Laptop

L???i g?? ch??? ra s??? l?? khi ta g?? c??c ph??m ch??? th?? n?? ra c??c s??? ???0123456789???. Hay b??? tr??n laptop c?? b??n ph??m nh??? kh??ng g???m Numpad (?????i c???).??L???i n??y s???y ra l?? do ch???c n??ng Numlock tr??n laptop ???????c b???t, do b??n ph??m nh??? kh??ng c?? ??b??n ph??m s??? (Numpad) n??n c??c nh?? s???n xu???t t??ch h???p ch???c n??ng gi??p bi???n c??c 1 ph???n c???a b??n ph??m ch??? sang b??n ph??m s??? gi??p ta c?? th??? g?? ???????c s??? d??? d??ng h??n. C??c b??n ph??m lo???i n??y khi b???n nh??n v?? c??c ch??? b??n g??c ph???i s??? th???y c?? s??? nh??? ??? d?????i.

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

???????kh???c ph???c l???i g?? ch??? ra s?????b???n ch??? c???n t???t ch???c n??ng Numlock b???ng c??ch nh???n t??? h???p ph??m??Fn + Numlk????(n??t Numlk th?????ng ???????c vi???t d?????i c??c n??t t??? F1 t???i F12 v?? c??c n??t c???nh F12)

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

Kh???c ph???c l???i b??n ph??m m??y t??nh ????nh sai c??c k?? t??? ?????c bi???t ?????@: v?? c??c l???i kh??c.

T??nh tr???ng n??y th?????ng x???y ra sau khi c??i Windows, do b?????c ch???n ki???u b??n ph??m b???n kh??ng ch???n??English (United States) ??? US??m?? ????? m???c ?????nh ho???c ch???n ki???u??English (United Kingdom). ????? kh???c ph???c t??nh tr???ng n??y b???n c???n chuy???n ki???u b??n ph??m sang??English (United States) ??? US??b???ng c??ch:

Xem Th??m: H?????ng d???n c??i win 7 b???ng usb chi ti???t b???ng h??nh ???nh

?????ng b??? qua: H?????ng d???n c??i win 10 b???ng usb boot chi ti???t b???ng h??nh ???nh

B?????c 1:???????u ti??n b???n ???n t??? h???p ph??m??Windows + R??v?? ??i???n v??o??intl.cpl??sau ???? ch???n??OK

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

B?????c 2: C???a s??? m???i hi???n l??n b???n ch???n tab??Keyboards and Languages??sau ???? nh???p v??o??Change keyboards???

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

C???a s??? m???i hi???n l??n, ??? c???a s??? n??y b???n th???y c?? ki???u b??n ph??m??English (United States)??th?? c??c b???n b??? qua b?????c 3 v?? th???c hi???n b?????c 4.

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

B?????c 3: N???u b???n kh??ng th???y ki???u b??n ph??m??English (United States)??th?? b???n h??y nh???p v??o??Add??nh?? h??nh tr??n. Sau ???? c???a s??? m???i hi???n l??n nh?? h??nh d?????i, b???n h??y ch???n ph???n US nh?? khung khoan tr??n r???i ch???n??OK

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

Sau ???? b???n s??? th???y ki???u g????English (United States)??hi???n th??? ra

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

B?????c 4:??B??y gi??? b???n h??y nh???p ch???n ki???u b??n ph??m??English (United States) ??? US??nh?? h??nh d?????i r???i nh???p??Apply??????? ho??n th??nh vi???t thi???t l???p ki???u b??n ph??m??US??chu???n th?????ng d??ng ??? Vi???t Nam

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

Kh???c ph???c l???i b??n ph??m m??y t??nh ????nh s??? ra ch???

L???i g?? s??? ra ch??? g???p ph???i khi g?? s??? ???1234567890??? s??? ra ?????????????????????????????????????????? v?? kh??ng th??? g?? s??? ???????c. L???i n??y s???y ra tr??n c??? laptop v?? m??y t??nh b??n. Nguy??n nh??n l?? do khi c??i Win b???n ch???n lo???i b??n ph??m l?? Ti???ng vi???t ho???c do trong qu?? tr??nh s??? d???ng b???n chuy???n ng??n ng??? b??n ph??m t??? Ti???ng Anh sang Ti???ng Vi???t??m?? kh??ng hay bi???t do nh???n t??? h???p ph??m Alt + Shift b??n d?????i tr??i b??n ph??m. D???u hi???u nh???n bi???t l?? ??? g??c d?????i ph???i??m??n h??nh b???n s??? th???y ch??? VIE.

B??n ph??m m??y t??nh b??? l???i ????nh ch??? ra s??? v?? ????nh s??? ra ch??? tr??n Laptop

????? kh???c ph???c b???n ch??? c???n nh???n t??? h???p ph??m??Alt + Shift??????? chuy???n b??n ph??m qua ti???ng Anh. Ho???c b???n c??ng c?? th??? nh???p v??o ch?????VIE??s??? c?? b???ng hi???n l??n b???n ch???n??ENG.

Xem Th??m: H?????ng d???n b???t b??n ph??m ???o laptop tr??n win 10

ban-phim-may-tinh-bi-loi-danh-chu-ra-so

ban-phim-may-tinh-bi-loi-danh-chu-ra-so

Sau khi chuy???n sang b??n ph??m ti???ng Anh th?? b???n c?? th??? g?? s??? b??nh th?????ng. Trong tr?????ng h???p ta kh??ng d??ng lo???i b??n ph??m ti???ng Vi???t n??n ta g???i l?? l???i. Nh??ng n?? c?? th??? g?? ti???ng Vi???t m?? kh??ng c???n ph???n m???m h??? tr??? th??m nh?? Unikey, VietKey… V?? c??ch g?? ti???ng Vi???t n??y th?????ng ???????c s??? d???ng tr??n m??y c?? b??n ph??m g???m Numpad. Tuy nhi??n c??ch n??y hi???n nay r???t hi???m ng?????i s??? d???ng.

Nh?? v???y l?? xong, b??y gi??? c??c b???n c?? th??? g?? b??n ph??m m??y t??nh b??nh th?????ng.