Trong b???n c???p nh???t April 2018 1809 d??nh cho Windows 10. Microsoft ???? ???? b??? sung th??m m???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809, t??ng hi???u su???t r???t h???u ??ch cho ng?????i d??ng Windows 10 ?????c bi???t l?? tr??n c??c d??ng??laptop gaming??v?? ???? ch??nh l?? “Ultimate Performance”. K??ch ho???t ph???n m???m??Ultimate Performance l?? nh?? b???n ???? b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 r???i ?????y

B??i vi???t n??y m??nh s?????H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game r???t m?????t, kh??ng b??? gi???t lag…

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

Ti???n h??nh??b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game r???t m?????t, kh??ng b??? gi???t lag th??i n??o.

I. B???t ch??? ????? Ultimate Performance

B?????c 1:??B???n click chu???t ph???i v??o bi???u t?????ng??”Start”??sau ???? ch???n??”Windows PowerShell (Admin)”. Giao di???n??“Administrator: Windows PowerShell”??hi???n l??n. Sau ???? b???n d??n ??o???n m?? “powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61” v??o c???a s??? so???n th???o r???i ???n ph??m??“Enter”

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

Ch???n “Windows PowerShell (Admin)” . D??n ??o???n m?? b??n tr??n v??o c???a s??? so???n th???o r???i ???n ph??m “Enter” ???.

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

Windows PowerShell ho??n t???t vi???c k??ch ho???t v?? hi???n th??? k???t qu??? nh?? h??nh

B?????c 2:??B???n tho??t giao di???n Administrator: Windows PowerShell . Ti???p theo b???n click chu???t ph???i v??o bi???u t?????ng??“Start”??ch???n??“Settings”. C???a s??? Settings s??? hi???n l??n.

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

B?????c 3:??T???i c???a s??? Settings, b???n ch???n??“System”. Sau ???? b???n ch???n??“Power & Sleep”??v?? b???n m??? c???a s??? “Power Option” b???ng c??ch ch???n??“Additional Power Setting”.

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

Ch???n “System” t???i c???a s??? “Settings”

Ch???n “Power & Sleep”.??Sau ????, Click “Additional Power Setting” ????? m??? c???a s??? “Power Option”

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

B?????c 4: B???n click ch???n??“Ultimate Performance”??????? k??ch ho???t ch??? ????? hi???u su???t cho m??y t??nh c???a b???n.

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

Click ch???n “Ultimate Performance” ????? k??ch ho???t.

Khi Ultimate Performance ???????c k??ch ho???t, n?? s??? ki???m tra h??? th???ng ph???n c???ng v?? ????nh gi?? xem li???u ch??ng c?? c???n ???????c ti???p th??m n??ng l?????ng hay kh??ng, ?????ng th???i n?? s??? huy ?????ng th??m n??ng l?????ng cho ph???n c???ng ????? t???o ra ???????c l?????ng s???c m???nh c???n thi???t ????? gi??p game th??? “x??? l??” nh???ng t???a game n???ng cho ng?????i ch??i tr???i nghi???m t???t nh???t.

M???t l??u ?? l?? khi ch??? ????? Ultimate Performance k??ch ho???t, c??c thi???t l???p ti???t ki???m pin s??? b??? v?? hi???u h??a ho??n to??n ????? t???i ??u h??a to??n di???n cho h??? th???ng b???n nh??.

II. T???t ch??? ????? Ultimate Performance

B?????c 1:??T???i c???a s?????“Power Option”??b???n ch???n??“Balanced (recommanded)”??v?? sau ???? nh???p v??o??“Change Plan Settings”????? b??n ph???i c???a??“Ultimate Performance”.

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

Ch???n “Balanced (recommanded)”??Sau ???? nh???p v??o “Change Plan Settings”

B?????c 2:??B???n ch???n??“Delete this plan”??v?? ch???n??“OK”??????? x??a ch??? ????? Ultimate Performance

H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game

Ch???n “Delete this plan”??V?? ch???n “OK” ????? t???t ch??? ????? Ultimate Performance

Ultimate Performance l?? m???t ch??? ????? r???t h???u ??ch trong b???n c???p nh???t April 2018 c???a Windows 10 vesion 1809, gi??p ch??ng ta x??? l?? c??c t??c v??? n???ng m???t c??ch d??? d??ng v?? nhanh ch??ng. V?? n???u ch??? ????? Ultimate Performance ???????c k??ch ho???t tr??n nh???ng chi???c??m??y t??nh??th?? h???a h???n ????y s??? l?? m???t tr??? th??? ?????c l???c gi??p t???i ??u h??a kh??? n??ng ch??i game v?? mang l???i cho b???n nh???ng tr???i nghi???m tuy???t v???i nh???t ???? ???.

+C?? th??? b???n ch??a bi???t ?

-H?????ng d???n t??ng t???c win 10 mi???n ph?? cho b???n

H?????ng d???n fix l???i ??m thanh khi n??ng c???p win 10 October vesion 1809.

Nh?? v???y l?? m??nh ??????H?????ng d???n b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 th??ch h???p ????? chi???n game r???i ?????y. H??y ????? l???i b??nh lu???n ????? nh???n s??t sau khi b???t ch??? ????? si??u t??ng t???c win 10 1809 n??y nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!