Dữ liệu Facebook của bạn có được chia sẻ với Cambridge Analytica không? Công ty nghiên cứu chính trị thu thập thông tin cá nhân của khoảng 87 triệu người nhắm mục tiêu cử tri Mỹ, sử dụng một bài kiểm tra tính cách gọi là “Đây là cuộc sống số của bạn” đã cạo dữ liệu Facebook của bạn  bạn bè của bạn. Mạng xã hội gần đây đã bắt đầu thông báo cho những người dùng đã có thông tin của họ.

Nếu bạn chưa thấy lời nhắc trong Nguồn cấp tin tức của mình, bạn có thể kiểm tra xem liệu dữ liệu Facebook của bạn đã được chia sẻ với Cambridge Analytica chưa bằng cách đăng nhập vào mạng và truy cập trang trợ giúp này . Phần có tiêu đề “Thông tin của tôi có được chia sẻ không?” Giải thích liệu bạn hoặc bạn bè của bạn đã từng đăng nhập vào bài kiểm tra bất chính, mặc dù nó sẽ không nêu tên bạn bè nào trao dữ liệu của bạn cho ứng dụng.