D??? li???u Facebook c???a b???n c?? ???????c chia s??? v???i Cambridge Analytica kh??ng???C??ng ty nghi??n c???u ch??nh tr??? thu th???p th??ng tin c?? nh??n c???a kho???ng 87 tri???u ng?????i nh???m m???c ti??u c??? tri M???, s??? d???ng m???t b??i ki???m tra t??nh c??ch g???i l?? “????y l?? cu???c s???ng s??? c???a b???n” ???? c???o d??? li???u Facebook c???a b???n??v????b???n b?? c???a b???n.??M???ng x?? h???i g???n ????y ???? b???t ?????u th??ng b??o cho nh???ng ng?????i d??ng ???? c?? th??ng tin c???a h???.

N???u b???n ch??a th???y l???i nh???c trong Ngu???n c???p tin t???c c???a m??nh, b???n c?? th??? ki???m tra xem li???u d??? li???u Facebook c???a b???n ???? ???????c chia s??? v???i Cambridge Analytica ch??a b???ng c??ch ????ng nh???p v??o m???ng v????truy c???p trang tr??? gi??p n??y??.??Ph???n c?? ti??u ????? ???Th??ng tin c???a t??i c?? ???????c chia s??? kh??ng???? Gi???i th??ch li???u b???n ho???c b???n b?? c???a b???n ???? t???ng ????ng nh???p v??o b??i ki???m tra b???t ch??nh, m???c d?? n?? s??? kh??ng n??u t??n b???n b?? n??o trao d??? li???u c???a b???n cho ???ng d???ng.