D???ch v??? m??? kh??a??iCloud hi???n nay r???t nhi???u.??Nh??ng c?? m???c gi?? kh?? cao cho b???n khi l??? qu??n m???t t??i kho???n iCloud c???a m??nh. B???n s??? ch???n l??m ???????c g?? khi chi???c iphone ???? b??? kh??a? B???t bu???c b???n ph???i ????m ra ti???m ho???c c??c d???ch v??? m??? kh??a b??n ngo??i… Nh??ng b???n c?? li???u r???ng m??nh c???ng c?? th??? m??? kh??a icloud c???a m??nh kh??ng ? ??????ng nhi??n l?? b???n c???ng c?? th??? r???i. B??i vi???t n??y m??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n c??ch m??? kh??a icloud mi???n ph?? kh??ng c???n ra ti???m ????? m???t ti???n oan nh??!

B???n c???n bi???t r???ng ch??? 1 v?? duy nh???t Apple m???i c?? quy???n m??? kh??a icloud. N??n b???n ph???i c?? ????? ??i???u ki???n, gi???y t??? ????? ch???ng minh s??? h???u… M???i c?? c??ch m??? kh??a icloud mi???n ph?? nh??!.

C??ch m??? kh??a icloud mi???n ph?? kh??ng c???n ph???i ra ti???m ????? m???t ti???n oan!

C??ch m??? kh??a icloud mi???n ph?? kh??ng c???n ph???i ra ti???m ????? m???t ti???n oan!

  • iPhone, iPad ho???c c??c s???n ph???m kh??c c???a Apple c???a b???n ch??a b??o m???t iCloud
  • C?? h??a ????n ????? khi mua s???n ph???m Apple ch??nh h??ng t??? Vi???t Nam nh?? FPT. Vi???n Th??ng A, Th??? Gi???i Di ?????ng ho???c c??c nh?? b??n l??? kh??c…
C??ch m??? kh??a icloud mi???n ph?? kh??ng c???n ph???i ra ti???m ????? m???t ti???n oan!
H??nh ???nh h??a ????n ????? khi mua h??ng c???a Th??? gi???i di ?????ng.
Sau khi b???n ???? c?? ????? gi???y t??? ho???c xin ???????c th?? li??n h??? ?????n t???ng ????i h??? tr??? c???a Apple 1800 1127.?? B???n tr??nh b??y nguy??n nh??n m???t icloud hay b??? kh??a… Cho nh??n vi??n ch??m s??c kh??ch h??ng ????? n???m b???t ???????c th??ng tin v?? s??? h?????ng d???n b???n.
??i???u quan tr???ng l?? b???n ph???i cung c???p ???????c s??? IMEI tr??n m??y v?? t??i kho???n icloud tr??n ??i???n tho???i. ????? l??m ???????c ??i???u n??y b???n xem h?????ng d???n b??n d?????i nh??.

B?????c 1: ????? ch???p ???nh m??n h??nh IMEI, b???n v??o??C??i ?????t > C??i ?????t chung > Gi???i thi???u v?? k??o xu???ng d?????i.

C??ch m??? kh??a icloud mi???n ph?? kh??ng c???n ph???i ra ti???m ????? m???t ti???n oan!

+C?? th??? b???n ch??a bi???t ?

H?????ng d???n ki???m tra IMEI Iphone, Ipad c?? ch??nh h??ng c???a Apple kh??ng ?

B?????c 2: ????? ch???p ???nh m??n h??nh iCloud b???n v??o??C??i ?????t v?? ch???n ID Apple d??ng ?????u ti??n.

C??ch m??? kh??a icloud mi???n ph?? kh??ng c???n ph???i ra ti???m ????? m???t ti???n oan!

S??? c?? 1 s??? tr?????ng h???p ngo???i l??? l?? nh??n vi??n c???a Apple s??? y??u c???u b???n l??m theo h?????ng d???n kh??c. V?? d??? nh?? ?????a ch??? gmail, s??? cmnd, s??t ????ng k??… B???n ?????ng lo l???ng v?? h??y l??m theo y??u c???u c???a b??n nh??n vi??n ch??m s??c Apple nh??. M??nh gi???i thi???u ??? tr??n l?? c??ch cung c???p IMEI v?? t??i kho???ng icloud.

Cu???i c??ng b???n c???n g???i h??a ????n ????? mua h??ng v?? 2 h??nh ???nh ch???p ??? tr??n v??? cho Apple. Sau khi ki???m tra n???u th??ng tin b???n cung c???p l?? ch??nh x??c th?? Apple s??? t??? ?????ng x??a icloud ra kh???i thi???t b??? c???a b???n. Tr?????ng h???p ????? nh???n ???????c ph???n h???i n??y s??? m???t kho???ng 3 ng??y ?????n 1 tu???n.

N???u tr?????ng h???p b???n mua h??ng x??ch tay ??????ng nhi??n s??? kh??ng c?? h??a ????n ????? th?? b???n ph???i m??? kh??a icloud kh??ng mi???n ph?? v?? m???t ti???n oan r???i? M??nh n??n khuy??n b???n mua h??ng ch??nh h??ng s??? c?? nhi???u ??u ????i v?? h??? tr??? c???n thi???t cho m??nh ????ng kh??ng n??o!

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!