Tr??nh duy???t Chrome hi???n nay cung c???p r???t nhi???u ti???n ??ch m??? r???ng ?????c ????o v?? th?? v???. Trong ????, Chrome c?? h??? tr??? t??ng t???c cho m??y t??nh b???ng ti???n ??ch m??? r???ng n???a ?????y.

Ti???n ??ch iDM gi??p b???n t???i file b???t k?? tr??n tr??nh duy???t ch??? v???i nh???ng thao t??c ????n gi???n. Tuy nhi??n hi???n t???i iDM ch??? h??? tr??? tr??n tr??nh duy???t Chrome v?? h???a h???n v??o th???i gian s???m nh???t s??? h??? tr??? tr??n Firefox v?? Microsoft Edge.

B?????c 1:??C??c b???n truy c???p t???i ????y??????? t???i ti???n ??ch m??? r???ng iDM cho tr??nh duy???t Chrome.

?????u ti??n b???n ch???n “Th??m v??o Chrome”

Sau ???? b???n ch???n “Th??m ti???n ??ch”

iDM ???? ???????c th??m th??nh c??ng v?? xu???t hi???n bi???u t?????ng iDM

B?????c 2: C??c b???n ti???n h??nh t???i file tr??n Internet. Khi c??c b???n b???t ?????u t???i file th?? h???p tho???i c???a iDownload Manager xu???t hi???n, c??c b???n ch???n “M??? iDownload Manager” . Sau ???? ???ng d???ng iDM s??? m??? v?? h???p tho???i “Download Details” s??? hi???n l??n, b???n ch??? c???n ch???n “Start Download” ????? ti???n h??nh t???i file b???n nha.

Ch???n “M??? iDownload Manager” tr??n h???p tho???i v???a hi???n l??n

???

Ch???n “Start Download” ????? ti???n h??nh t???i file

Nh?? v???y ch??? v???i v??i b?????c ????n gi???n, b???n ???? t??ng t???c m??y t??nh c???a m??nh b???ng extension tr??n tr??nh duy???t Chrome r???t nhanh ch??ng r???i ????. Ch??c b???n th??nh c??ng!