Nh???n di???n khu??n m???t ????? l??m m???t kh???u hi???n nay r???t ???????c ??u chu???ng tr??n d??? y??u. B???n ???? ???????c s??? h???u 1 chi???c ??i???n tho???i nh?? v???y ch??a? N???u b???n ??ang d??ng Oppo F9 th?? h??m nay m??nh s??? h?????ng d???n b???n C??i ?????t nh???n di???n khu??n m???t Oppo F9 ????? l??m m???t kh???u nh??!

Ngo??i m??? kh??a b???ng v??n tay, m???t kh???u… c??i ?????t nh???n di???n khu??n m???t Oppo F9??gi??p m??y ???????c gia t??ng ????? b???o m???t c??ng nh?? nhanh ch??ng h??n. ??a s??? ??i???n tho???i th??ng minh bay gi??? ??i???u c?? c?? ch??? b???o m???t ri??ng, v?? b???n n??n bi???t c??ch t???n d???ng n?? ????? kh??ng b??? m???t, hay b??? b??? kh??a d??? d??ng. L???a ch???n b???o m???t khu??n m???t c?? th??? l??m ??i???u ???? t???t h??n c??c b??o m???t ????nh s??? hay k?? t??? th??ng th?????ng…

????? thi???t l???p b???n c?? th??? thao t??c nh?? sau:

B????c 1: ?????u ti??n b???n v??o c??i ?????t??D???u v??n tay, khu??n m???t (Fingerprint, Face).

C??i ?????t nh???n di???n khu??n m???t Oppo F9

V??o c??i ?????t d???u v??n tay, khu??n m???t

B?????c 2: Khu??n m???t (Face).

C??i ?????t nh???n di???n khu??n m???t Oppo F9

V??o c??i ?????t khu??n m???t

B?????c 3: Nh???p m???t kh???u d??? ph??ng??(Set a lockscreen passcode).

C??i ?????t nh???n di???n khu??n m???t Oppo F9

?????t m???t m???t kh???u d??? ph??ng

B?????c 4: Th??ng tin ????ng k?? khu??n m???t b???n c???n th???c hi???n nh?? th??? n??o.

C??i ?????t nh???n di???n khu??n m???t Oppo F9

Ti???p t???c

B?????c 5: L??m theo h?????ng d???n c???a m??y ????? x??c nh???n khu??n m???t.

C??i ?????t nh???n di???n khu??n m???t Oppo F9

X??c nh???n khu??n m???t c???a b???n

C?? th??? b???n ch??a bi???t?

+H?????ng d???n ?????nh v??? Oppo F9 khi b??? ????nh c???p

+L??m th??? n??o ????? kh???c ph???c ??i???n tho???i th??ng minh b??? n??ng?

Nh?? v???y b???n ???? nhanh ch??ng thi???t l???p m???t nh???n di???n m??? kh??a b???ng khu??n m???t tr??n Oppo F9. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng.

H??y ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i n???u b???n th???c m???t ??i???u g?? nh??!