Th???i gian ng??y gi??? tr??n laptop hay PC c???a b???n sai s??? ???nh h?????ng ?????n qu?? tr??nh ho???t ?????ng c???ng nh?? l??n m???ng… Nhi???u khi b???n v??o tr??nh duy???t s??? b??o l???i k???t n???i. Nguy??n nh??n ch??nh l?? b???n c??i l???i win m???i ho???c pin CM c???a b???n ???? h???t.
H??m nay m??nh s??? h?????ng d???n c??c b?????c ????n gi???n v?? d??? d??ng nh???t ????? ?????t l???i th???i gian ?????i v???i c??c b???n m???i mua??m??y t??nh ho???c c??i l???i window, h???t pin CM nh??

C??ch c??i ?????t th???i gian ng??y gi??? Laptop, PC tr??n Win 10 r???t ????n gi???n. N???u b???n ???? l??m qua 1 l???n theo c??ch d?????i ????y c???a m??nh th?? s??? d??? nh???.

???C??ch c??i ?????t th???i gian ng??y gi??? Laptop, PC tr??n Win 10 b???n l??m c??c b?????c d?????i ????y:

B?????c 1:??B???n nh???n v??o n??t Window tr??n b??n ph??m ho???c bi???u t?????ng Window tr??n m??n h??nh m??y t??nh ????? m??? Start Menu. Ti???p ?????n b???n ch???n v??o m???c Settings (c?? bi???u t?????ng b??nh r??ng).

B?????c 2:??C???a s??? c??i ?????t ???????c m??? ra, b???n ch???n ti???p Time & language.

Ngo??i ra b???n c??ng c?? th??? m??? nhanh c??i ?????t th???i gian b???ng c??ch click ph???i v??o khung th???i gian ??? g??c d?????i b??n ph???i m??n h??nh > Adjust date/time.

B?????c 3:??Hi???n t???i c??i ?????t th???i gian ???? b??? sai n??n m??nh s??? ch???nh l???i cho ????ng b???ng c??ch nh???n v??o danh s??ch th??? xu???ng ??? m???c Time zone ????? ch???n m??i gi??? ????ng.

B?????c 4:??B???n t??m v?? ch???n m??i gi??? v?? khu v???c t????ng ???ng. ??? ????y m??nh ch???n m??i gi??? ????ng c???a Vi???t Nam l?? (UTC+07:00) khu v???c Bangkok, HaNoi, Jakarta.

B?????c 5:????? m???c Set time automatically b???n chuy???n th??nh On ????? th???i gian ???????c t??? ?????ng ?????t l???i.

Nh?? v???y c??c b???n ???? ho??n th??nh c??c b?????c??ch???nh th???i gian tr??n Windows 10. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!

B???n kh??ng c?? kh?? kh??n n??o ch???? N???u c?? h??y ?????t ngay c??u h???i b??n d?????i ????? ???????c h??? tr??? nha b???n.