Hi???n nay Ti???ng Anh c??n xa l??? ho???c y???u k??m d???n ?????n vi???c thao t??c tr??n m??y t??nh kh?? kh??n h??n v?? mu???n chuy???n sang ti???ng Vi???t ????? d??? d??ng s??? d???ng h??n. V?? th??? h??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n b???n chuy???n sang ti???ng Vi???t tr??n Windows 10 ngay.

?????u ti??n:??B???n nh???p chu???t v??o??Windows??????? m??? thanh c??ng c???, r???i ch???n v??o bi???u t?????ng??C??i ?????t.

B?????c 2:??B???n t??m v?? ch???n??Time & Language.

B?????c 3:??B?????c n??y b???n ch???n????Region & Language -> add a language.

Sang b?????c 4:??T??m ng??n ng?????Vi???t Nam??(k??o chu???t xu???ng cu???i c??ng theo v???n “V”)

B?????c th??? 5:??M??n h??nh xu???t hi???n g??i c??i ?????t ch???n??Set as default ->??Options .

B?????c 6:??Ch???n Dowload ????? t???i v???.

Cu???i c??ng:??Sau khi t???i v??? th??nh c??ng, s??? hi???n d??ng “Will be display language after next sign-in“.

Sau khi ho??n t???t c??c c??ng vi???c tr??n b???n ch??? c???n Restart??l???i th?? h??? th???ng s??? chuy???n qua ng??ng ng??? Ti???ng Vi???t.

Cu???i c??ng v???i c??c b?????c tr??n th?? b???n s??? h??? ??i???u h??nh windows v???i phi??n b???n ng???n ng??? ti???ng vi???t, d??? d??ng thao t??c v?? s??? d???ng r???i. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng.
H??y ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i n???u b???n l??m kh??ng ???????c ho???c c?? th???c m???c g?? nh??!