Phi??n b???n??iOS 11.4??l???n n??y t???p trung v??o c???i thi???n v?? s???a l???i cho phi??n b???n IOS 11.3, APPLE c???ng cho th??m m???t s??? t??nh n??ng r???t hay… Trong b??i vi???t n??y, h??y c??ng m??nh t??m hi???u c??c t??nh n??ng ???? l?? g?? v?? c??ch c???p nh???t l??n iOS 11.4.

1. iOS 11.4 c?? g?? m???i?

  • C???i thi???n hi???u n??ng c???a iPhone/iPad
  • T??nh n??ng ???Messages on iCloud???: T??nh n??ng n??y s??? gi??p gi???m g??nh n???ng l??n b??? nh??? trong iPhone v?? c??c tin nh???n, t???p ????nh k??m v?? ???nh s??? ???????c ?????ng b??? l??n iCloud. T??nh n??ng n??y c??ng c???p nh???t c??c tin nh???n ???? x??a, ?????ng b??? h??a s??? ?????ng b??? h??a v???i t???t c??? c??c thi???t b???, v?? v???y m?? b???n kh??ng c???n ph???i x??a cu???c tr?? chuy???n tr??n m???i thi???t b??? n???a.
  • H??? tr??? AirPlay 2 v?? h??? tr??? ??m thanh n???i cho HomePod.

2. C??ch c???p nh???t iOS 11.4

Chu???n b??? tr?????c khi c???p nh???t

  • Thi???t b??? c???n tr???ng ??t nh???t?? >400 MB b??? nh??? tr?????c khi update.
  • S???c ?????y pin ho???c ?????m b???o >50%.
  • Sao l??u d??? li???u quan tr???ng, ????? ph??ng l???i trong qu?? tr??nh c???p nh???t.

N???u b???n ??ang ??? b???n iOS 11.3 ch??nh th???c th?? c?? th??? v??o

: C??i ?????t > C??i ?????t chung > C???p nh???t ph???n m???m ????? ti???n h??nh c???p nh???t ngay.

N???u b???n ??ang ??? iOS 11 Beta th?? c?? th??? tham kh???o b??i vi???t sau ????? h??? c???p v??? iOS 11 ch??nh th???c.

??N???u ph??t hi???n ra ??i???u g?? m???i ??? phi??n b???n iOS 11.4 n??y hay hi???u n??ng c?? g?? thay ?????i hay kh??ng, ?????ng qu??n chia s??? ????? m???i ng?????i c??ng bi???t nh??!

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!