H??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n c??i driver t??? ?????ng t??ch h???p cho may khi c??i WIN m???t c??ch nhanh ch??ng, d?? ???? xu???t hi???n phi??n b???n m???i 7.0

WanDriver 6.5??hay??Easy DriverPack 6.5??l?? ch????ng tr??nh cho ph??p b???n c??i Driver t??? ?????ng cho may t??nh c??c phi??n b???n Windows XP, 7 v?? 8.1, 10. Ph??a d?????i ????y m??nh c?? 5 phi??n b???n WanDriver t????ng ???ng d??nh cho 5 phi??n b???n Windows, b???n h??y ch???n phi??n b???n ph?? h???p v???i Windows b???n ??ang s??? d???ng:

D?????i ????y l?? ???????ng d???n t???i Wandriver cho ch??ng ta:

1: WanDriver d??nh cho??Windows XP (x86) 32-bit

  • Link t???i??:??Fshare.vn
  • MD5:??01d325ffa69ecaa16617be0e795c57c8

2: WanDriver d??nh cho Windows 7 (x86) 32-bit

  • Link t???i:??Fshare.vn
  • MD5:??2a732cbe9d556ed675d2eb0f3a64df5a

3: WanDriver d??nh cho Windows 7 (x64) 64-bit

  • Link t???i:??Fshare.vn
  • MD5:??7bbff09a280a5000485df5a2cd1c4499

4: WanDriver d??nh cho Windows 8/8.1/10 (x86) 32-bit

  • Link t???i:??Fshare.vn
  • MD5:??0d0ee6f82379bfdd40804a61a8a22dbe

5: WanDriver d??nh cho??Windows 8/8.1/10 (x64) 64-bit

  • Link t???i:??Fshare.vn
  • MD5:??a1fb525e89aae0489d046ee821ebf118

Tr??n ????y l?? 5 phi??n b???n h??? ??i???u h??nh , c??c b???n h??y ch???n cho ph?? h???p v???i h??? ??i???u h??nh m??nh ???? c??i tr??n m??y nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!