Chuy???n danh b??? 11 s??? sang 10 s??? ch??nh th???c b???t ?????u v??o ng??y 15/9.??C?? r???t nhi???u c??ch chuy???n danh b??? 11 s??? sang 10 s???. ??a s??? l?? m???i ng?????i ch??a bi???t c??ch, ch??p tay th??? c??ng, c??n hoang mang. V?? mong mu???n kh??ng ????? t???n th???i gian c???a m???i ng?????i. N??n m??nh??vi???t b??i n??y ????? h?????ng d???n c??c b???n chuy???n sim 11 s??? th??nh 10 s??? ho??n to??n t??? ?????ng b???ng ???ng d???ng “chuy???n ?????i danh b???” nh??.

C??c b?????c Chuy???n danh b??? 11 s??? sang 10 s??? ????n gi???n chi ti???t b???ng h??nh ???nh:

L??u ??:??N???u b???n chuy???n s??? thu?? b??o tr?????c ng??y 15/9 s??? ??i???n tho???i n??y s??? kh??ng ho???t ?????ng. Ch??? n??n th???c hi???n vi???c chuy???n ?????i t??? sau ng??y 15/9 th???i ??i???m ??p d???ng chuy???n ?????i.

B?????c 1:??T???i v??? ???ng d???ng “chuy???n ?????i danh b???” cho??Android,??iOS.

B?????c 2:??B???m v??o ???ng d???ng.

B?????c 3:??Ch???n v??o n??t k??nh l??p ????? b???t ?????u qu??t to??n b??? danh b???.

B?????c 4:???????ng ?? cho ph??p ???ng d???ng truy c???p v??o danh b???.

B?????c 5:??Sau khi qu??t xong danh s??ch thu?? bao 11 s??? c???n chuy???n th??nh 10 s??? trong danh b??? s??? hi???n ra.

B?????c 6:??B???n c?? th??? b???m v??o 3 d???u g???ch ngang ph??a tr??n ????? l???c nh???ng thu?? bao mu???n chuy???n theo nh?? m???ng, ho???c b??? ch???n h???t v?? ch???n th??? c??ng.

B?????c 7:??Sau khi ch???n c??c s??? b???n mu???n chuy???n, ki???m tra l???i l???n n???a v?? b???m v??o “chuy???n qua 10 s???” ph??a d?????i.

B?????c 8:??Ch???n “OK” ????? x??c nh???n.

B?????c 9:??Th??ng b??o ho??n t???t hi???n ra. B???n c?? th??? ch???n xem l???i danh b??? c???a m??nh sau khi chuy???n.

X??m Th??m:??H?????ng d???n chuy???n danh b??? 11 s??? v??? 10 s??? c???c nhanh, c???c ????n gi???n

Hi v???ng qua b??i h?????ng d???n n??y s??? gi??p c??c b???n chuy???n ?????i nhanh c??c thu?? bao cho danh b??? c???a m??nh m???t c??ch t??? ?????ng. N???u c?? th???c m???c g?? trong qu?? tr??nh thao t??c h??y ????? l???i b??nh lu???n b??n d?????i nh??.