Khi ??ang s??? d???ng, m???t s??? Laptop hay c?? hi???n t?????ng t??? ?????ng ?????t ng???t t???t ngu???n. T??y v??o m???c ????? m?? hi???n t?????ng n??y c?? th??? x???y ra th?????ng xuy??n ho???c hi???m khi. Sau ????y l?? m???t s??? nguy??n nh??n v?? c??ch kh???c ph???c m?? b???n c?? th??? tham kh???o.

1Qu???t t???n nhi???t Laptop b??? ch???t:

Qu???t t???n nhi???t Laptop c?? nhi???m v??? gi??p cho CPU t???n nhi???t nhanh, ?????y lu???ng kh?? n??ng trong Laptop ra ngo??i. Do ???? n???u qu???t n??y kh??ng ho???t ?????ng Laptop s??? g???p hi???n t?????ng t??? ?????ng t???t ngu???n khi n??ng m??y ho???c v???a kh???i ?????ng l??n ???? s???p ngu???n.

Qu???t t???n nhi???t Laptop b??? ch???t:

????? ph??t hi???n kh?? ????n gi???n, b???n c?? th??? kh???i ?????ng Laptop v?? ????a tay ????? c???m nh???n c?? lu???ng gi?? th???i ra t??? laptop ho???c nghe th??? c?? ti???ng qu???t ch???y kh??ng.

C??ch kh???c ph???c: Thay th??? qu???t t???n nhi???t m???i ho???c s???a l???i qu???t t???n nhi???t v???i gi?? th??nh kh?? r???.

2. B???i b???n b??m v??o h??? th???ng t???n nhi???t c???a m??y:

?????i v???i m???t s?? Laptop s??? d???ng l??u ng??y ho???c l??m vi???c ??? m???t s??? n??i nhi???u b???i b???m, b???i b???n b??m trong m??y c?? th??? l??m t???c h??? th???ng t???n nhi???t c???a m??y. Th?????ng th??? Laptop b??? b???i b???n qu?? nhi???u s??? c?? hi???n t?????ng nhanh n??ng m??y, nhi???t ????? t??ch tr??? trong m??y nhi???u s??? g??y t???t ngu???n. M???t nguy??n nh??n n???a l?? do keo t???n nhi???t tr??n b??? m???t CPU b??? kh??.

B???i b???n b??m v??o h??? th???ng t???n nhi???t c???a m??y:

C??ch kh???c ph???c: Th??o r???i Laptop v?? v??? sinh s???ch s??? b???i b???m, thay keo t???n nhi???t m???i cho CPU

3. M???ch c???m bi???n nhi???t ????? Laptop

M???t s??? Laptop c?? trang b??? c???m bi???n nhi???t ?????, khi nhi???t ????? ?????t ?????n gi???i h???n qu?? cao, Laptop s??? t??? ?????ng ng???t ngu???n ??i???n ????? b???o v??? m??y. Tuy nhi??n khi Laptop n??y b??? h???ng th?? c?? th??? c?? hi???n t?????ng nhi???t ????? ch??a n??ng ?????n m???c gi???i h???n nh??ng v???n t???t ngu???n.

 M???ch c???m bi???n nhi???t ????? Laptop

C??ch kh???c ph???c:??Thay??chip??c???m bi???n m???i.

4Pin h???ng

L???i n??y r???t d??? d??ng ????? nh???n bi???t. khi c???m s???c m??y ho???t ?????ng b??nh th?????ng. Nh??ng khi d??ng pin m?? r??t s???c m??y l???i b??? t???t ngu???n. Ho???c ????n b??o pin nh???p nh??y ????? r???i t???t.
 

C??ch x??? l??: Thay pin laptop m???i

Tr??n ????y l?? nh???ng nguy??n nh??n d???n t???i hi???n tr?????ng laptop b??? s???p ngu???n. Hy v???ng c??c b???n s??? bi???t c??ch t??? b???o v??? laptop c???a m??nh v?? bi???t c??ch x??? l?? khi hi???n t?????ng x???y ra.

L???i s???p ngu???n ??? laptop do keo t???n nhi???t ???? h???t h???n

Nguy??n nh??n, d???u hi???u

Nh?? ???? n??i ??? tr??n, keo t???n nhi???t ???????c l??m nhi???m v??? c???u n???i gi???a l??ng CPU v?? thanh t???n nhi???t. Khi m??y ho???t ?????ng trong qu?? tr??nh l??u d??i, l???p keo t???n nhi???t s??? b??? kh?? ??i v?? d???n nhi???t k??m ??i nhi???u l???n. L??m CPU n??ng l??n v?? t??c ?????ng m???ch reset l??m m??y t???t ?????t ng???t.

C??ch kh???c ph???c:

M??? m??y ra v?? thay keo t???n nhi???t m???i.

l???i s???p ngu???n ??? laptop

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!