Windows Defender l?? ch????ng tr??nh di???t virus mi???n ph?? ???????c Microsoft c??i ?????t s???n tr??n Windows 10 ????? b???o v??? m??y t??nh c???a b???n kh???i c??c cu???c t???n c??ng l??y lan c???a virus, rootkits, spyware (c??c ph???n m???m gi??n ??i???p), v?? c??c lo???i m?? ?????c h???i kh??c…

H?????ng d???n di???t virus tr??n Windows 10 b???ng Windows Defender

duy???t virus b???ng Windows Defender

Virus, c??c ph???n m???m ?????c h???i c?? th??? l??y nhi???m v??o??m??y t??nh??c???a b???n theo nhi???u c??ch kh??c nhau nh??: qua usb,th??? nh???, email, k???t n???i Internet, c??i ph???n m???m ???ng d???ng l???…

H?????ng d???n di???t virus tr??n Windows 10 b???ng Windows Defender c??c b???n l??m nh?? sau:

NOTE:??V???i c??ch n??y m??y t??nh c???a b???n s??? kh???i ?????ng l???i v?? v??o ch??? ????? Windows Defender Offline nh??ng th???i gian qu??t s??? gi???m ??i r???t nhi???u ?????ng th???i kh??? n??ng ph??t hi???n Virus v?? c??c ph???n m???m ?????c h???i s??? t??ng l??n.

B?????c 1:??Kh???i ?????ng ch????ng t??nh Windows Defender Security Center tr??n Start menu.

H?????ng d???n di???t virus tr??n Windows 10 b???ng Windows Defender

B?????c 2:??B???n click chu???t ch???n v??o m???c Virus & threat protection v?? ch???n Advanced scan trong giao di???n.

B???n click chu???t ch???n v??o m???c Virus & threat protection v?? ch???n Advanced scan trong giao di???n

H?????ng d???n di???t virus tr??n Windows 10 b???ng Windows Defender

B?????c 3:??B???n ????nh d???u stick v??o Windows Defender Offline scan.

H?????ng d???n di???t virus tr??n Windows 10 b???ng Windows Defender

B?????c 4:??Click v??o Scan Now ????? b???t ?????u qu??t virus.

H?????ng d???n di???t virus tr??n Windows 10 b???ng Windows Defender

????y l?? h??nh ???nh khi m??y ch???y scan offline.

???

H?????ng d???n di???t virus tr??n Windows 10 b???ng Windows Defender

Nh?? v???y l?? b???n ??????di???t virus tr??n m??y t??nh b???ng Windows Defender??xong r???i ?????y. Ch??c b???n th???c hi???n th??nh c??ng.