KMSpico l?? h?????ng d???n nhanh nh???t, an to??n nh???t v?? d??? nh???t ????? k??ch ho???t Windows (7, 8, 8.1, 10 V?? vista) v?? Microsoft Office, 2010 ??? 2016 ??? 2013 ??? 365 v?? c??? bit 64 v?? 32. Tr??nh k??ch ho???t kh??ng c???n k???t n???i Internet. 

KMSpico k??ch ho???t to??n b??? d??ng s???n ph???m m???i c???a Microsoft: Windows 10 v?? Office 2016, bao g???m t???t c??? c??c ph???n m???m: Visio, Project, v.v. K??ch ho???t di???n ra t??? ?????ng trong n???n, t???t c??? nh???ng g?? ng?????i d??ng c???n l??m l?? kh???i ch???y tr??nh k??ch ho???t v?? ki???m tra tr???ng th??i k??ch ho???t v??i gi??y sau khi kh???i ch???y. 

S???n ph???m ???? ???????c k??ch ho???t s??? kh??ng b??? ???nh h?????ng. KMSpico l?? m???t tr??nh k??ch ho???t Windows v?? Office ho??n to??n t??? ?????ng d???a tr??n KMSEmulator.

KMSpico h??? tr??? k??ch ho???t

 • Windows 10 v???i KMSpico
 • Windows 8.1 v???i KMSpico
 • Windows 8 v???i KMSpico
 • Windows 7 v???i KMSpico
 • Windows Vista v???i KMSpico
 • MS Office 2016 v???i KMSpico
 • MS Office 365 v???i KMSpico
 • MS Office 2013 v???i KMSpico
 • MS Office 2010 v???i KMSpico
 • MS Office 2007 v???i KMSpico

KMSpico ??? C??c t??nh n??ng ch??nh


K??ch ho???t c??c s???n ph???m Windows v?? Office

Khi b???n setup v?? s??? d???ng ph???n m???m n??y, sau ???? n?? k??ch ho???t Windows c???a b???n v?? c??c s???n ph???m v??n ph??ng kh??c. N?? s??? h??? tr??? vi???c n??ng c???p Windows , d???ch v??? v?? c??c update kh??c.

K??ch ho???t su???t ?????i

B???n c?? th??? s??? d???ng Windows ho???c v??n ph??ng su???t ?????i v???i c??c t??nh n??ng ???????c k??ch ho???t ?????y ?????. ???? l?? m???t th???i gian kh??ng gi???i h???n, kh??ng c?? kho???ng th???i gian d??ng th??? cho KMSpico nh?? c??c ph???n m???m kh??c. N??i h?????ng d???n kh??c, b???n c?? th??? g???i n?? l?? m???t gi???i ph??p su???t ?????i.

Kh??ng c?? gian l???n ho???c ph??t hi???n v???n ?????

Nh??m ph??t tri???n c???a KMSpico ???? ????a ra c??c t??nh n??ng nh?? v???y trong ???? m?? m??y ch??? c???a Microsoft kh??ng th??? ph??t hi???n ra n??. Nh??m nh?? ph??t tri???n c???a n?? update th??ng tin ???? ????? gi??? ch??n ch??nh h??ng. N?? l??m cho m???t m??y ch??? m???i tr??n m??y t??nh c???a b???n k??ch ho???t Windows ho???c v??n ph??ng c???a b???n theo m??y ch??? ????.

H??? ??i???u h??nh 32-Bit v?? 64bit

N?? ???????c h??? tr??? b???i 32-bit v?? m???t h??? ??i???u h??nh 64-bit nh?? MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 8.1, MS Windows 10. Tuy nhi??n n?? kh??ng ???????c h??? tr??? tr??n Window XP v?? c??c phi??n b???n d?????i

V?? h???i v?? s???ch s???

Khi b???n download ph???n m???m t??? b???t k??? ngu???n n??o th?? m???t s??? ph???n m???m c?? ch???a vi-r??t v?? ph???n m???m ?????c h???i trong ????. Nh??ng KMSpico b???o ?????m v???i b???n r???ng kh??ng c?? ph???n m???m ?????c h???i ho???c vi r??t trong c??ng c???.

Kh??ng c???n ????o t???o

B???n kh??ng c???n ????o t???o ho???c ki???n ??????th???c x??c th???c ????? ch???y ph???n m???m n??y. B???n ch??? c???n nh???p v??o n??t Active ????? k??ch ho???t s???n ph???m c???a b???n. Sau khi nh???p v??o n??t, m???t s??? quy tr??nh s??? ch???y ???n v?? k??ch ho???t s???n ph???m c???a b???n sau v??i ph??t. B???n nh???n ???????c th??ng b??o sau khi k??ch ho???t th??nh c??ng.

Ho??n to??n mi???n ph??

KMS Pico l?? mi???n ph??, v?? kh??ng c?? th??m ph?? cho vi???c k??ch ho???t Windows . N?? cung c???p cho b???n s??? h??? tr??? su???t ?????i. B???n c?? th??? t???n h?????ng nhi???u t??nh n??ng mi???n ph?? c???a n??.

Download KMS Version 11

Download KMS Version 10.2.1

H?????ng D???n setup v?? s??? d???ng KMS Pico


 1. T???t t???t c??? c??c t?????ng l???a v?? ph???n m???m ch???ng vi-r??t.
 2. Sau khi download ho??n t???t, h??y b???t ?????u v???i vi???c setup h??? th???ng c???a b???n v?? sau khi setup, h??y nh???n v??o th?? m???c b???n mu???n setup.
 3. Ch???m v??o ph???n m???m KMSeldi.exe v?? KMS th???c thi.
 4. B???n s??? c?? th??? xem c??c c???a s??? m???i b???t l??n. Ch???m v??o n??t ???n m??u ?????.
 5. Sau khi ho??n th??nh, b???n s??? k?? v???i m???t c???a s??? b???t l??n kh??c v?? n?? s??? cho bi???t ph???n m???m c???a b???n ???????c k??ch ho???t th??nh c??ng.
 6. ???? l?? t???t c???, gi??? ????y b???n l?? ng?????i d??ng h???p ph??p ch??nh h??ng c???a t???t c??? c??c s???n ph???m v?? t??nh n??ng c???a Microsoft m?? kh??ng ph???i tr??? b???t k??? ?????ng n??o.