iPhone X m???i v???a ra ?????i c??ch ????y kh??ng l??u n??n c??n nhi???u ng?????i d??ng b??? ng??? v???i chi???c ??i???n tho???i tinh t??? n??y, trong qu?? tr??nh s??? d???ng n???u c?? s??? c??? x???y ra nh?? ???? m??y, treo logo… B???n kh??ng bi???t ph???i x??? l?? nh?? th??? n??o, s??? g??y hoang mang cho b???n . Ch??nh v?? l???i ???? n??n h??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? gi??p b???n Restart b???ng ph??m v???t l??.

H?????ng d???n Hard Reset iPhone X khi b??? Treo m??y, treo logo. V???i c??ch kh???i d???ng l???i b???ng ph??m c???ng n??y s??? gi??p cho b???n ti???t ki???m ???????c th???i gian h??n,hi???u qu??? h??n c??c c??ch ch???y l???i ph???n m???m, hay ch????ng tr??nh…

L??m th??? n??o ????? Hard Reset iPhone X khi b??? Treo m??y, treo logo ?

B?????c ?????u ti??n:??B???m 1 l???n v??o ph??m + (t??ng ??m l?????ng) .

H?????ng d???n Hard Reset iPhone X khi b??? Treo m??y, treo logo

B?????c 2:??B???m 1 l???n v??o ph??m?? – (gi???m ??m l?????ng.)

H?????ng d???n Hard Reset iPhone X khi b??? Treo m??y, treo logo

B?????c 3:??B???m gi??? ph??m ngu???n cho ?????n khi t???t m??n h??nh v?? hi???n l???i logo tr??i t??o (kho???ng 10 gi??y).

H?????ng d???n Hard Reset iPhone X khi b??? Treo m??y, treo logo

NOTE: Vi???c n??y s??? l??m m???t d??? li???u c???a b???n n??n h??y upload l??n icloud c???a m??nh th?????ng xuy??n nh??!

V???i 3 b?????c l??m tr??n l?? b???n ???? ho??n t???t qu?? tr??nh kh???i ?????ng l???i chi???c d??? y??u r???i ?????y.

Mong r???ng v???i h?????ng d???n t??? H?????ng d???n m??y t??nh s??? gi??p c??c b???n thao t??c kh???i ?????ng l???i??Apple iPhone X??b???ng ph??m b???m nhanh ch??ng khi b??? treo m??y. N???u c?? kh?? kh??n g?? trong qu?? tr??nh thao t??c c??c b???n h??y ????? l???i b??nh lu???n b??n d?????i nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!