H??? ??i???u h??nh Fuchsia ra m???t, m??? k??? nguy??n c???a h??? ??i???u h??nh m???i trong t????ng lai. Google s???p cho ra m???t H??? ??i???u h??nh Fuchsia c???a m??nh. H??? ??i???u h??nh Fuchsia ???????c khai sinh v??o n??m 2016 v?? ??ang ph??t tri???n.

H??? ??i???u h??nh Fuchsia ra m???t, m??? k??? nguy??n c???a h??? ??i???u h??nh m???i trong t????ng lai.

H??? ??i???u h??nh Fuchsia ra m???t

Fuchsia l?? h??? ??i???u h??nh ???????c ph??t tri???n b???i Google d???a tr??n m?? ngu???n m??? c??ng nh?? Android, ???????c thi???t k??? nh???m h???p nh???t hai n???n t???ng h??? ??i???u h??nh hi???n c?? c???a Google l?? Android (d??ng cho????i???n tho???i,??m??y t??nh b???ng) v?? Chrome ( d??ng cho??m??y t??nh x??ch tay, m??y t??nh b??n). Ra m???t v??o n??m 2016, h??? ??i???u h??nh n??y v???n ??ang trong qu?? tr??nh ph??t tri???n v?? nh???n ???????c r???t nhi???u s??? quan t??m tr??n th??? gi???i.

C??c t??nh n??ng n???i b???t c???a Fuchsia

L?? m???t h??? ??i???u h??nh h???p nh???t gi???a hai n???n t???ng di ?????ng v?? m??y t??nh. Fuchsia c?? th??? ch???y t???t c??c ???ng d???ng tr??n Play Store c???a Google, ngo??i ra n?? c??n ???????c h??? tr??? b???i b??? ph???n m???m m???nh m??? d??nh cho m??y b??n, c??ng nh?? h??? tr??? t???t c??? thi???t b??? m??n h??nh l???n l???n m??n h??nh nh???, s??? d???ng chu???t hay m??n h??nh c???m ???ng. C??ng nh??? v??o s??? h???p nh???t n??y m?? Google c?? th??? d??? d??ng ?????ng b??? cu???c g???i, tin nh???n, th??ng tin, l???ch danh b??? xuy??n su???t gi???a c??c thi???t b??? m?? kh??ng g???p tr??? ng???i g??.

Giao di???n c???a Fuchsia

H??? tr??? t???t cho m??n h??nh c???m ???ng v?? s??? d???ng chu???t, giao di???n c??ng ???????c l??m g???n g??ng. H??? tr??? t???t cho vi???c ch???m v?? theo quy lu???t thi???t k??? Material Design c???a Google.

L???i th??? v?? kh?? kh??n c???a Fuchsia

N???n t???ng di ?????ng l???n nh???t tr??n th??? gi???i, c??ng v???i l?????ng ???ng d???ng kh???ng l??? ?????n t??? Play Store. Google c?? th??? t??? tin r???ng Fuchsia s??? ???????c th???a k??? l?????ng ng?????i d??ng di ?????ng c???c l???n.?? Th??ch th???c m?? Fuchsia ph???i v?????t qua ???? ch??nh l?? l?????ng ng?????i d??ng laptop, m??y t??nh b??n. S??? l?????ng ???ng d???ng, ph???n m???m h??? tr??? Fuchsia tr??n m??y b??n g???n nh?? b???ng kh??ng, hi v???ng v???i t??nh “m???” c???a m??nh, Fuchsia s??? thu h??t ???????c nhi???u l???p tr??nh vi??n s???n s??ng t???o ra c??c ph???n m???m h??? tr??? t???t cho m??y t??nh.

Ng??y ra m???t

V???n c??n ??ang trong giai ??o???n ph??t tri???n, d?? nhi??n Fuchsia v???n ch??a c?? ng??y ra m???t ch??nh th???c. M???t s??? tin ?????n cho r???ng Google s??? gi???i thi???u Fuchsia d?????i d???ng th??? nghi???m v??o cu???i n??m 2019. V?? n?? s??? ch??nh th???c ???????c thay th??? Android v??o kho???ng 5 n??m n???a t???c l?? 2024.

Hi v???ng qua b??i vi???t n??y c??c b???n s??? bi???t th??m v??? Fuchsia. M???t h??? ??i???u h??nh r???t ti???m n??ng trong t????ng lai c???a Google. N???u c?? th???c m???c g?? h??y ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i nh??.