H?????ng d???n b???t FPS li??n qu??n mobile hay c??n ???????c g???i “t???c ????? khung h??nh tr??n gi??y”, ch??? s??? n??y th??? hi???n s??? m?????t m??, ???n ?????nh c??ng nh?? s???c m???nh c???a GPU tr??n????i???n tho???i. M??nh s??? H?????ng d???n??b???t FPS li??n qu??n mobile trong tr???n ?????u.

Li??n qu??n mobile l?? th??? lo???i game h???n d???n, nh???ng tr???n ?????u ng???t th???, nh???ng pha solo th???n th??nh, ?????ng c???p… ????? c?? ???????c nh???ng ??i???u ???? b???n c???n c?? m???t chi???c ??i???n tho???i c???u h??nh m???nh, FPS li??n qu??n cao…

H?????ng d???n b???t FPS li??n qu??n mobile trong tr???n ?????u

H?????ng d???n b???t FPS li??n qu??n mobile trong tr???n ?????u c??c b???n c?? th??? thao t??c nh?? sau:

B?????c 1: Kh??ng c??n c??i ?????t tr?????c m???i tr???n ?????u, b???n c???n v??o tr???n sau ????, ch???n bi???u t?????ng??C??i ?????t.

H?????ng d???n b???t FPS li??n qu??n mobile gi??p game m?????t h??n

Ch???n bi???u t?????ng c??i ?????t

B?????c 2: T???i c??i ?????t chung b???n b???t??FPS.

H?????ng d???n b???t FPS li??n qu??n mobile trong tr???n ?????u

B???t FPS ho???c n???u tr???n ?????u m???ng kh??ng ???n ?????nh b???n c?? th??? t???t FPS cao ??i.

C?? th??? b???n ch??a bi???t ?:??

  1. ???ng d???ng l??n ?????, ??p ng???c cho c??c v??? t?????ng Li??n Qu??n Mobile

  2. H?????ng d???n c??i ?????t Li??n Qu??n mobile tr??n Laptop, PC

Nh?? v???y t??y v??o tr???n ?????u b???n c?? th??? b???t hay hi???n th??? ch??? s??? n??y. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng.