Li??n Qu??n Mobile ch??? m???i ra ?????i v???i phi??n b???n d??nh cho ??i???n tho???i th??ng minh, m??y t??nh b???ng, nh??ng n???u ch??ng ta mu???n, ch??ng ta v???n c?? th??? ch??i Li??n qu??n Mobile b???ng laptop, PC…H?????ng d???n c??i ?????t Li??n Qu??n Mobile cho laptop, m??y t??nh ????? b??n.

D?????i ????y l?? c??ch c??i ?????t Li??n Qu??n Mobile cho??PC:

H?????ng d???n c??i ?????t Li??n Qu??n Mobile cho laptop, m??y t??nh ????? b??n b???n thao t??c c??c b?????c d?????i ????y nh??!

B?????c 1: V??o web t???i Nox Player??t???i ????y??>> c??i ?????t ???ng d???ng.

H?????ng d???n c??i ?????t Li??n Qu??n Mobile cho laptop, m??y t??nh ????? b??n v???i nhi???u ph???n m???m gi??? l???p kh??c nhau, b???n c??ng c?? th??? tham kh???o c??c ph???n m???m gi??? l???p Android kh??c trong b??i vi???t “Top c??c ph???n m???m gi??? l???p Android tr??n PC t???t nh???t hi???n nay”

B?????c 2: M??? ???ng d???ng l??n ????? t???i Game.

B?????c 3:???????i th???i gian cho qu?? tr??nh t???i d??? li???u ???ng d???ng ho??n t???t.

B?????c 4:??M??? ch????ng tr??nh gi??? l???p > ch???n Google.

B?????c 5:??Ch???n Ch-Play

B?????c 6:??Nh???p t??? kh??a Li??n Qu??n Mobile > T??m v?? t???i v???.

B?????c 7:??Ch???n OPEN

B?????c 8: ????ng nh???p v??o game v?? c??ng tr???i nghi???m t??nh n??ng tr??n h??? ??i???u h??nh windows th??i n??o

B?????c 9: ????ng nh???p v??o Game nh?? b??nh th?????ng tr??n mobile > b???m bi???u t?????ng b??n ph??m.

B?????c 10: Click chu???t v??o bi???u t?????ng ?? vu??ng.

B?????c 11:??B???m ????p chu???t v??o ?? vu??ng ????? th??m ph??m di chuy???n.

B?????c 12: Click ????p chu???t 2 l???n li??n ti???p ????? th??m tuy???t chi??u v?? ????nh th?????ng.

B?????c 14: L??u l???i > xong.

Nh?? V???y l?? thao t??c xong c??ch??c??i ?????t Li??n Qu??n Mobile cho laptop, PC. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng,