H?????ng d???n C??i ?????t NET Framework 3.5 Offline tr??n Win 10.??Khi b???n c??i ?????t windows m???i ????i khi s??? thi???u .Net framework 3.5. S??? ???nh h?????ng ?????n khi b???n c??i c??c ch????ng tr??nh, vi???c n??y gay kh?? kh??n cho b???n r???t nhi???u. ????i khi ban ph???i c??i l???i win m???i cho m??nh. V?? th??? h??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n c??i offline .Net framework 3.5 1 c??ch ????n gi???n nh???t.

H?????ng d???n C??i ?????t NET Framework 3.5 Offline tr??n Win 10. ????? H?????ng d???n C??i ?????t NET Framework 3.5 offline b???n xem b??i vi???t n??y nh??!

B?????c chu???n b???:??

  1. T???i phi??n b???n??.NET Framework 3.5 t???i link ???nh b??n d?????i.
  2. T???i file iSO windows 10 t???i link ???nh b??n d?????i.

B?????c 1: B???n k??ch chu???t ph???i v??o file iSO ch???n mount.

Sau khi xu???t hi???n ?? ?????a ???o c??i windows.

B?????c 2: B???n m??? l???nh Command Prompt Nh??? ch???n runadminstrator nh??.

B?????c 3:?? B???n copy ??o???n m?? n??y d??n v??o :DISM /ONLINE /ENABLE-FEATURE /FEATURENAME:NETFX3 /ALL /SOURCE:G:\SOURCES\SXS /LIMITACCESS

NOTE: B???n thay SOURCE:G th??nh ??? ?????a ???o l??c ????u b???n mount ra nh??. ??? v?? d??? n??y l?? ??? G:

B???n ?????i cho ?????n qu?? tr??nh ho??n t???t nh??. C?? ch???y ph???n tr??m cho b???n theo d???i ?????n khi c??i xong.

V???i 3 b?????c ????n gi???n ??? tr??n l?? b???n ???? c?? th??? t??? tay c??i offline??.Net framework 3.5 khi c??i online b??? l???i r???i nh??. B??i vi???t n??y m?? ???? c??i cho m??y c???a m??nh r???i khi t??m hi???u tr??n m???ng. M??nh ???? r??t g???n l???i c??c b?????c cho c??c b???n d??? h??nh dung nh??. v?? h?????ng d???n c??c b???n c??i windows 10 m???i nh???t b???n 1803 theo link n??y.

N???u b???n c??i kh??ng ???????c th?? h??y ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng