Ch??? t???ch gi??? ngh??o

B???n ngao ng??n, th???m ch?? c?? ph???n b???c m??nh v???i c??c b??nh lu???n ??n theo tr??o l??u “Ch??? t???ch gi??? ngh??o…” tr??n??Facebook.???????ng qu?? lo l???ng, ngay b??y gi??? m??nh s??? h?????ng d???n b???n c??ch ch???n t???t c??? b??nh lu???n t????ng t??? tr??n m???ng x?? h???i Facebook, c??ng t??m hi???u c??ch th???c hi???n n??o!

H?????ng d???n ch???n tr??o l??u b??nh lu???n “Ch??? t???ch gi??? ngh??o…” tr??n Facebook

L??u ??: C??ch n??y hi???n ch??? th???c hi???n tr??n giao di???n web

B?????c 1: Tr??n ??i???n tho???i Android, iOS, kh???i ch???y ???ng d???ng Facebook.

B?????c 2: Ch???n v??o More (bi???u t?????ng m??i t??n ??i xu???ng) > C??i ?????t.

Facebook

B?????c 3: Ch???n v??o “D??ng th???i gian v?? g???n th???” > “???n b??nh lu???n ch???a m???t s??? t??? nh???t ?????nh kh???i d??ng th???i gian c???a b???n”.

Facebook

B?????c 4: T???i ????y b???n h??y nh???p v??o t???, m???t c???m t??? hay n???i dung c???n ch???n tr??n Facebook, v?? d??? nh??: Ch??? t???ch gi??? ngh??o, c??i k???t b???t ng???, ?????ng coi th?????ng, ch??? t???ch gi??? d???ng, ch??? t???ch… Ngo??i ra, b???n c?? th??? ch???n c??c bi???u t?????ng c???m x??c n???u nh?? kh??ng mu???n nh??n th???y ch??ng.

ch??? t???ch gi??? ngh??o

B?????c 5: Ti???p theo ch???n v??o “Th??m” v?? “L??u thay ?????i” ????? ho??n t???t qu?? tr??nh thi???t l???p.

Nh?? v???y, ch??? v???i v??i thao t??c ????n gi???n l?? b???n ???? c?? th??? ch???n c??c d??ng b??nh lu???n kh??ng mong mu???n nh?? “Ch??? t???ch gi??? ngh??o…” tr??n Facebook r???i ?????y!

Ch??c c??c b???n thao t??c th??nh c??ng v?? ?????ng qu??n chia s??? v???i b???n b?? n???u th???y th??ng tin tr??n h???u ??ch nh??!