H?????ng d???n chia ??? ????a tr??n win 10 ????n gi???n kh??ng c???n ph???n m???m partition wizard

Chia ??? ????a l?? ph??n chia dung l?????ng l???n th??nh nhi???u ph??n v??ng c?? dung l?????ng nh??? h??n ????? thu???n ti???n cho vi???c qu???n l?? v?? s??? d???ng

D?????i ????y l?? c??c b?????c ????? chia ??? ????a tr??n??win 10:

B?????c 1:??Chu???t ph???i v??o??This PC??>> Ch???n Manage.

???

B?????c 2:??Ch???n Disk Management.

B?????c 3:??Chu???t ph???i v??o ??? ????a b???n mu???n chia dung l?????ng >> Shrink Volume.

B?????c 4:??Nh???p??dung l?????ng??mu???n c???t t???i ?? Enter the amount of space to shrinkin MB >> Ch???n shrink.

B?????c 5:??Chu???t ph???i v??o ph??n v??ng c?? m??u ??en >> New simple Volume.

B?????c 6:??C??? ????? m???c ?????nh v?? ch???n next.

B?????c 7:??Ch???n Finish >> Yes

Ch???n Finish

Ch???n Yes

Nh?? v???y ho??n t???t??chia ??? ????a tr??n win 10. Ch??c b???n th???c hi???n th??nh c??ng.