Theo th??ng tin t??? b??? th??ng tin th?? c??n h??n 2 th??ng n???a c??c thu?? bao 11 s??? c???a c??c nh?? m???ng s??? chuy???n sang ?????u s??? m???i. N??n b???n ph???i t??? tay sao ch??p ho???c ?????i l???i t???ng s??? ??i???n tho???i r???t m???c c??ng v?? b???t ti???n… V?? th??? h??m nay H?????ng d???n m??y t??danh ba 10 s??? c???c nhanh.

V??o ng??y 15/09/2018 s??? b???t ?????u chuy???n sang ?????u s??? m???i c???a c??c nh?? m???ng, v?? thu??? b???n ph???i nhanh ch??ng chuy???n ?????i l???i dnah b??? c???a m??nh ????? ?????m b???o li??n l???c c???a m??nh.

1. ?????i danh b??? 11 s??? sang danh b??? 10 s??? cho ??i???n tho???i c?? h??? ??i???u h??nh Android.

?????u ti??n:??B???n t???i ???ng d???ng t??? ?????ng ?????i ?????u s??? theo ???????ng d???n ph??a d?????i nh??.nh s??? b???t m?? cho c??c b???n th??? thu???t hay ????n gi???n chuy???n ?????i danh b??? 11 s??? v???

B?????c th??? 2:??Sau khi c??i ?????t xong th?? b???n kh???i ?????ng ch????ng tr??nh l??n, t???i giao di???n ch??nh b???n nh???p v??o th??ng tin ?????u s??? c?? (ch??? l???y 4 s??? ?????u ti??n, v?? d???: 0167, 0166…) > Nh???n “T??M” ????? qu??t k???t qu???.

B?????c cu???i c??ng: B?????c n??y r???t quan tr???ng, b???n ph???i nh???p v??o ?????u s??? m???i o r ?????u b??i m??nh ???? cung c???p ->??Sau ???? nh???n “?????I”??????? ho??n t???t ?????i sang ?????u s??? m???i nh??. L??m t????ng t??? v???i c??c ?????u s??? c??n l???i nh??!

2.?????i danh b??? 11 s??? sang danh b??? 10 s??? cho ??i???n tho???i c?? h??? ??i???u h??nh??iOS.

B?????c 1: ?????i v???i h??? ??i???u h??nh n??y th?? b???n c???ng t???i t????ng t??? ph???n m???m??Edit Contact Pro t???i ???????ng link ph??a d?????i:

Sang b?????c 2:??B???n m??? ch????ng tr??nh l??n ch???n v??o muc “Edit prefix numbers”?? => ti???p theo nh???p 4 ch??? s??? c???a ?????u s??? c?? mu???n ?????i v??o m???c “Old prefix” => ti???p ?????n nh???p v??o 3 ch??? s??? c???a ?????u s??? m???i t????ng ???ng v??o m???c “New??prefix”??=> Sau ???? nh???n v??o Proceed ????? qu?? tr??nh chuy???n ?????i ???????c b???t ?????u.

*NOTE:

  • B???t ?????u ng??y 15/09/2018 c??c nh?? m???ng m???i cho ?????i ?????u s??? c??? s??ng ?????u s??? m???i n??n b???n ?????ng v???i v??ng chuy???n m?? h??y ????? ?????n ng??y 17, 18/09/2018 h??y chuy???n nh??, tr??nh tr?????ng h???p li??n l???c b??? m???t.
  • B???n ph???i thao t??c chuy???n 21 l???n ????? t???t c??? c??c nh?? m???ng ???????c th??ng v???i nhau nh??!

V???i 2 c??ch ????n gi???n ??? tr??n l?? b???n ???? ho??n t???t qu?? tr??nh chuy???n ?????u s?? c??? 11 s??? s??ng ?????u s??? m???i 10 s??? r???i nh??, tuy hoi l??u hy v???ng th???i gian t???i c??c nh?? m???ng s??? t??? d???ng chuy???n lu??n cho ch??ng ta th?? t???t… N???u c??c b???n th???y hay th?? chia s??? cho m???i ng?????i c??ng bi???t nh??. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!