Thi???t k??? c???a Mackbook r???t tinh t??? , c?? m??n h??nh si??u m???ng r???t ?????p, ????? ph??n gi???i hi???n th??? r???t cao. Tuy nhi??n ????? cho chi???c m??y t??nh c???a ch??ng ta tr??? n??n ?????p h??n , c?? c???m h???ng h??n khi s??? d???ng n??.

H??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n cho c??c b???n d???i h??nh n???n Macbook th???t tuy???t ?????p.

B?????c ?????u ti??n:??B???n c???n t???i v???, ho???c ki???m 1 b???c ???nh b???t k?? m?? b???n y??u th??ch, b???c ???nh n??n c?? ????? ph??n gi???i 2880 x 1800 tr??? l??n.

B?????c 2: B???n truy c???p v??o n??i ch???a d??? li???u ???nh t???i v???, ho???c n??i th?? m???c b???n l??u ???nh c???a m??nh. V?? d??? c???a b??i n??y l?? th?? m???c “T???i v???” tr??n m??y.

Sang b?????c 3:??B???n click chu???t ph???i v??o b???c h??nh c???n c??i ?????t l??m h??nh n???n.

B?????c 4:????? ph??a cu???i tab c?? m???c “D???ch v???”, b???n h??y c h???n v??o ????.

B?????c cu???i c??ng:??M??n h??nh s??? xu???t hi???n 1 tab n???a, b???n h??y ch???n v??o m???c “?????t ???nh m??n h??nh” ????? c??i ?????t h??nh n???n m??n h??nh.

Sau v??i b?????c ????n gi???n ??? tr??n l?? b???n ???? ho??n t???t ?????i h??nh n???n y??u th??ch cho chi???c macbook xinh ?????p c???a m??nh r???i ?????y, qu?? ????n gi???n ph???i kh??ng n??o?. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng.