H?????ng d???n ki???m tra imei iPhone iPad ch??nh h??ng 100% c???a Apple. B???n tham kh???i b??i vi???t n??y ????? bi???t c??ch ki???m tra imei iPhone iPad ch??nh h??ng 100% c???a Apple.

C??ch check imei iPhone, iPad ???????c c???p nh???t m???i nh???t li??n t???c s??? gi??p b???n x??c ?????nh m??y c???a m??nh c?? ph???i m??y ch??nh h??ng hay kh??ng, ?????ng th???i ki???m tra ng??y k??ch ho???t, th???i gian b???o h??nh s???n ph???m, h???n b???o h??nh k??? thu???t iPhone c???a b???n.

H?????ng d???n ki???m tra imei iPhone iPad ch??nh h??ng Apple:

B?????c 1:??B???n ki???m tra IMEI iPhone b???ng c??ch v??o C??i ?????t tr??n iPhone, ??i ti???p v??o??C??i ?????t chung??>>??Th??ng tin ??i???n tho???i, k??o xu???ng s??? th???y m????IMEI. Ho???c ????n gi???n h??n b???n h??y m??? tr??nh g???i ??i???n v?? nh???p??*#06#??????? nh???n ???????c IMEI iPhone.

B?????c 2:??Truy c???p v??o link h??nh ???nh b??n d?????i??checkcoverage.apple.com/vn/en??v?? ??i???n m?? imei v??o.

B?????c 3:??Ngay l???p t???c, h??? th???ng s??? hi???n th??? c??c th??ng tin c???a thi???t b??? v?? b???n c?? th??? ki???m tra c??c th??ng tin nh?? b???o h??nh c??ng nh?? c?? ph???i l?? h??ng ch??nh h??ng??Apple??hay kh??ng.

??????iPhone c???a b???n

C??c th??ng tin b???o h??nh ch??nh h??ng.

1. iPhone, ipad ???? ???????c k??ch ho???t.

2. H???n b???o h??nh k??? thu???t mi???n ph?? tr??n t???ng ????i Apple th?????ng l?? 1 n??m.

3. Th???i h???n b???o h??nh c???a s???n ph???m (??? tr??n l?? m??y c???a m??nh b???o h??nh ?????n 16/7/2018).

B???n ???? bi???t??check imei??iPhone??r???i c?? th??? ??p d???ng c??ch th???c n??y ????? ki???m tra??iPhone c?? tr?????c khi mua??nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!