H???ng ng??y b???n ??ang s??? d???ng WIFI , m???ng internet FPT, VNPT, VIETTEL. Th??? nh??ng b???n c?? bi???t ???????c t???c ????? truy???n t???i m???ng bao nhi??u mb hay c??ch th?????c ho???t d???ng nh?? th??? n??o kh??ng? T???i sao b???n download hay upload l??c nhanh l??c ch???m, treo… ????? bi???t ???????c nh???ng ??i???u tr??n th?? b???n h??y tham kh???o b??i h?????ng d???n ki???m tra t???c ????? m???ng internet Fpt, VNPT, hay Viettel tr??n m??y t??nh c???a m??nh d?????i ??ay nh??!

H??m nay m??nh s??? h?????ng d???n ki???m tra t???c ????? m???ng internet fpt, vnpt, viettel… Ki???m tra t???c ????? m???ng wifi , sim vina 4g… m?? kh??ng c???n ph???i c??i ?????t b???t k??? ???ng d???ng hay ch????ng tr??nh n??o h???t!

H?????ng d???n ki???m tra t???c ????? m???ng internet Fpt, VNPT, Viettel tr??n m??y t??nh

Ki???m tra t???c ????? mang internet l?? c??ch duy nh???t ????? bi???t ???????c m???ng c?? v???n ????? hay kh??ng? Th???c t??? th?? c?? kh?? nhi???u c??ch c?? th??? xem t???c ????? m???ng nh?? c??i ?????t ch????ng tr??nh … Nh??ng c??ch ????n gi???n v?? d??? th???c hi???n nh???t, ???? ch??nh l?? s??? d???ng c??ng c??? tr???c tuy???n SpeedTest.

B?????c 1:??B???n click??v??o ????y??????? v??o trang ch??? c???a Speedtest tr??n??m??y t??nh.

B?????c 2:??Click chu???t ch???n GO.

H?????ng d???n ki???m tra t???c ????? m???ng internet Fpt, VNPT, Viettel tr??n m??y t??nh

B?????c 3:??B???n ?????i m???t t?? ????? ???????ng truy???n Internet ???????c ki???m tra.

H?????ng d???n ki???m tra t???c ????? m???ng internet Fpt, VNPT, Viettel tr??n m??y t??nh

K???t qu??? qua thu ???????c sau khi ki???m tra l??:

H?????ng d???n ki???m tra t???c ????? m???ng internet Fpt, VNPT, Viettel tr??n m??y t??nh

Ping: 3ms ( ping c??ng nh??? ???????ng truy???n c??ng m?????t).

T???c ????? Download: 19,00 Mbps.

T???c ????? Upload: 18,46 Mbps.

Nh?? v???y l?? m??nh ???? h?????ng d???n ki???m tra t???c ????? m???ng internet Fpt, vnpt, viettel tr??n m??y t??nh b???n ??ang d??ng r???i ?????y. N???u b???n c?? c??ch n??o hay h??n th?? ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i nh??.

H??y like v?? chia s??? b??i vi???t tr??n blog ????? t???o ?????ng l???c cho m??nh vi???t b??i ti???p theo nh??.

Ch??c b???n th???c hi???n th??nh c??ng.