H?????ng d???n m??? b??n ph??m ???o tr??n m??y t??nh ????n gi???n nh???t. H??m nay m??nh s??? H?????ng d???n m??? b??n ph??m ???o tr??n m??y t??nh c???c k??? ????n gi???n cho ng?????i m???i s??? d???ng m??y t??nh.

B??n ph??m ???o l?? m???t ph????ng ??n thay th??? tuy???t v???i ph??ng khi b??n ph??m v???t l?? c???a b???n b??? h???ng. Trong b??i vi???t n??y H?????ng d???n m??y t??nh s??? tr??nh b??y 2 c??ch ????n gi???n nh???t ????? m??? b??n ph??m ???o tr??n m??y t??nh.

H?????ng d???n m??? b??n ph??m ???o tr??n m??y t??nh ????n gi???n nh???t:

1. M??? b??n ph??m ???o tr??n windows Start Menu

B?????c 1: ?????u ti??n??nh???n v??o ph??m Windows.????? m??? thanh windows Start Menu tr??n??m??y t??nh.

???

B?????c 2:??B???n nh???p t??? kh??a On screen keyboard v?? k??ch chu???t v??o th?? b??n ph??m ???o s??? xu???t hi???n.

B???n nh???n chu???t v??o ch???n On Screen Keyboard.

B??n ph??m ???o xu???t hi???n ra m??n h??nh desktop.

2. M??? b??n ph??m ???o t??? c???a s??? l???nh Run

B?????c 1:??B???n nh???n t??? h???p ph??m Windows+R tr??n b??n ph??m.

B?????c 2:??Tr??n b??n ph??m b???n nh???p OSK v??o nh?? h??nh b??n d?????i v?? nh???n chu???t v??o OK.

B???n nh???n chu???t ch???n v??o OK.

B??n ph??m ???o ???? xu???t hi???n ra m??n h??nh.

3. M??? tr???c ti???p b??n ph??m ???o t??? c??i ?????t (Setting).

B?????c 1:??B???n v??o c??i ?????t (Setting).

B?????c 2:??B???n nh???p chu???t v??o m???c Ease of Access v?? click ch???n Keyboard.

??????

B?????c 3:????? m???c Turn On-Screen Keyboard b???n b???t ch??? ????? On ????? m??? b??n ph??m ???o nh??.

M??n h??nh s??? xu???t hi???n b??n ph??m ???o tr??n m??y t??nh, ch??? c???n thao t??c chu???t.

V???i v??i c??ch m??? b??n ph??m ???o tr??n m??y t??nh ??? ph??a tr??n??th???t ????n gi???n ????ng kh??ng n??o. Ch??c b???n th???c hi???n th??nh c??ng.