C??ch m??? kh??a m??n h??nh khi qu??n m???t kh???u Laptop:

C??ch 1. Thi???t l???p l???i m???t kh???u v???i t??i kho???n MICROSOFT.

M??y t??nh c???a b???n ??ang d??ng l?? win b???n quy???n v?? ???? ????ng k?? t??i kho???n Microsoft khi c??i ?????t??m??y t??nh??v?? s??? d???ng n?? ????? ????ng nh???p m??y t??nh.

H?????ng d???n ?????t l???i m???t kh???u t??i kho???n Microsoft??t???i ????y.

C??ch 2. Thi???t l???p l???i m???t kh???u v???i c??ng c??? HIRENS BOOT(win gi??? l???p)

Trong??HIRENS BOOTc?? 1 ch????ng tr??nh l???? Password Changer?? s??? thi???t l???p l???i m???t m???t kh???u r???ng ( kh??ng c?? m???t kh??u) v??o ch????ng tr??nh co tr??n file SAM, sau khi th??nh c??ng b???n restart l???i m??y t??nh ,khi m??y ???? l??n th?? b???n thi???t l???p l???i m???t kh???u m???i nha.

?????u ti??n c???n chu???n b???: ????a CD/USB Boot ho???c USB ???? c?? s???n Hirens Boot.

D?????i ????y l?? 1 s??? ph??m t???t v??o Boot Option hay d??ng.

Dell Boot Option: F12 Bios: F2
HP Boot Option: ESC, F9 Bios: ESC, F10, F1
Acer Boot Option: Th??ng th?????ng l?? F12 (Esc, F9) Bios: Th??ng th?????ng l?? F2
Asus Boot Option: ESC Bios: Th??ng th?????ng l?? F2 (Delete)

?????u ti??n:??C???m USB v??o c???ng usb ho???c b??? ????a CD v??o, Nh???n c??c ph??m t???t ????? v??o ch??? ????? Boot Option.

Sang b?????c 2: Khi??m??n h??nh hi???n th??? ra?? Menu nh???n Password & Registry Tools???-> Enter.

???

Sang b?????c 3:??M??n h??nh l???i hi???n th??? menu nh???n v??o Active Password Changer 3.0.420 (NT/2000/XP/2003/Vista) -> Enter.

Sang b?????c 4:??Nh???p s??? 1 v??o ?? Your Choice[ ] c???a m??n h??nh ????? ch???n Choose Logical Drive r???i nh???n Enter.

Sang b?????c 5:??Click Enter.

Sang b?????c 6:??Click Enter m???t l???n n???a.

Sang b?????c 7: Ch???n User c?? password b???n qu??n?? -> Enter.

Cu???i c??ng:??Click ph??m Y ????? ?????ng ?? g??? b??? m???t kh???u.

Sau khi th???c hi???n xong b???n ch??? c???n kh???i ?????ng l???i m??y t??nh l?? xong nh??!