L??u ??:??Khi Reset l???i h??? ??i???u h??nh, t???t c??? c??c ???ng d???ng, ph???n m???m do b???n c??i th??m v??o??m??y t??nh??s??? b??? bi???n m???t.

????? reset l???i m??y t??nh c??c b???n th???c hi???n nh?? sau:

B?????c 1:??B???n v??o Setting c???a m??y.

B?????c 2:??Ch???n Update & security.

B?????c 3:??Trong m???c Recovery b???n click ch???n Get Started.

B?????c 4:??H???p tho???i Choose an option xu???t hi???n v?? c?? hai tu??? ch???n cho b???n.

Keep my files: X??a to??n b??? ???ng d???ng, ph???m m???m, c??i ?????t tr??? v??? ban ?????u nh??ng gi??? l???i d??? li???u c?? nh??n.

Remove everything: X??a to??n b??? ??? c??i ?????t Windows v??? tr???ng th??i ban ?????u ho???c x??a to??n b??? m??y.

B???n c?? th??? ch???n 1 trong 2 t??y ch???n, t??y theo nhu c???u s??? d???ng v?? d??? li???u c???n l??u gi??? l???i. ??? ????y m??nh ch???n Remove everything.

B?????c 5:??Giao di???n c???a s??? m???i hi???n ra v?? t???i ????y c??ng c?? 2 s??? l???a ch???n.

Just remove my files: ch??? xo?? b??? c??c t???p tin c?? nh??n c???a m??nh.

Remove files and clean the drive: X??a to??n b??? d??? li???u tr??n m??y t??nh.

B?????c 6:??Click v??o Reset, Windows s??? kh???i ?????ng l???i v?? thi???t l???p l???i h??? th???ng.

M??n h??nh ch??? m??y t??nh reset.

Ch??c c??c b???n th???c hi???n??reset m??y t??nh??th??nh c??ng.