Trong qu?? tr??nh s??? d???ng d??? c???a m??nh , nh???ng k??? ni???m v???i b???n b?? , ng?????i th??n, t??nh y??u. N???u l??? x??a ??i m?? kh??ng bi???t c??ch kh??i ph???c l???i th?? th???t ????ng bu???n.

D?????i ????y l?? nh???ng c??ch H?????ng d???n m??y t??nh gi???i thi???u cho c??c b???n c??ch ????? sao l??u l???i tin nh???n c???a m??nh tr??n ??i???n tho???i Iphone.

?????u ti??n :??M??? app Zalo l??n ch???n bi???u t?????ng 3 Ch???m.

Ti???p ?????n b?????c 2: B???n th???y bi???u t?????ng c??i ?????t tr??n g??c ph???i m??n h??nh kh??ng, ch???n v??o ???? nh??.

Th??? 3: Ch???n v??o d??ng??Tin nh???n.

B?????c th??? 4: B???n ch???n n??ng cao ->Sao l??u & kh??i ph???c.( B?????c n??y r???t quan tr???ng nh?? ).

Cu???i c??ng :??Nh???n v??o SAO L??U ????? ??i???n tho???i c???a b???n l??u l???i tin nh???n.

V???i v??i c??ch h?????ng d???n tr??n b???n ??a th??nh c??ng sao l??u tin nh???n c???a b???n r???i ?????y.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng.