B???n c?? th??? ?????t??h??nh n???n desktop??v?? h??nh n???n cho m??n h??nh kh??a t??y ?? trong Windows 10.??Windows 10 cung c???p h??nh ???nh qua Windows Spotlight??ho???c ng?????i d??ng c?? th??? s??? d???ng h??nh ???nh t??? b??? s??u t???p h??nh n???n c???a ch??nh m??nh. Tuy nhi??n, taskbar c???a Windows th?? k??m linh ho???t h??n, b???n ch??? c?? th??? b???t ho???c t???t m??u nh???n cho n??. N???u c???m th???y ??i???u ???? qu?? nh??m ch??n, ngo??i c??c thi???t l???p m???c ?????nh c???a Windows, b???n c?? th??? s??? d???ng c??c ???ng d???ng c???a b??n th??? ba ???????t??y ch???nh taskbar. Classic Shell l?? m???t ???ng d???ng ph??? bi???n c?? th??? s??? d???ng ????? th??m ???nh n???n v??o taskbar trong Windows 10.

Classic Shell l?? c??ng c??? ???????c bi???t ?????n ????? kh??i ph???c??Menu Start trong Windows 8/8.1??v?? Windows 10 th??nh phi??n b???n Windows 7 c??? ??i???n. N???u b???n th??ch Menu Start m???c ?????nh trong Windows 10 th?? kh??ng ph???i thay ?????i n??. B???n c?? th??? ti???p t???c s??? d???ng n?? v?? th??m m???t h??nh n???n v??o thanh t??c v??? v???i Classic Shell.

T???o h??nh n???n cho taskbar

B???n ch??? c???n s??? d???ng h??nh ???nh b???t k??? ????? l??m h??nh n???n cho taskbar. Tuy nhi??n, n???u t??m th???y ???nh c?? k??ch th?????c ph?? h???p v???i k??ch th?????c c???a taskbar th?? y???u t??? th???m m??? s??? ???????c n??ng cao r?? r???t. ????? t??m k??ch th?????c thanh taskbar c???a b???n, h??y ch???p ???nh m??n h??nh v?? s??? d???ng m???t c??ng c??? nh?? IrfanView ????? ch???n v?? t??m k??ch th?????c c???a n??.

Ti???p theo, t??m m???t h??nh ???nh, c???t v?? thay ?????i k??ch th?????c h??nh ???nh ????? ph?? h???p v???i c??c k??ch th?????c c???a taskbar.

C??ch th??m h??nh n???n cho taskbar

T???i xu???ng v?? c??i ?????t??Classic Shell. L???n ?????u ti??n ch???y Classic Shell, s??? c?? c??c c??i ?????t kh??c nhau m?? b???n c?? th??? t??y ch???nh. Ch???n ???Show all settings??? ??? tr??n c??ng.

N???u b???n mu???n g???n v??o Menu Start m???c ?????nh c???a Windows 10, h??y chuy???n ?????n tab Controls. Trong ???Left Click opens???, ch???n ???Windows Start Menu???. Ti???p theo, chuy???n ?????n ???Windows Key Opens??? v?? ch???n l???i ???Windows Start Menu???.

Ti???p theo, chuy???n ?????n thanh Taskbar. Ch???n t??y ch???n ???Taskbar texture??? v?? s??? d???ng n??t duy???t ????? ch???n h??nh ???nh b???n ?????nh s??? d???ng l??m ???nh n???n taskbar. Nh???p v??o??OK.

Thanh Taskbar tr??ng s??? nh?? th??? n??y v???i h??nh ???nh c?? k??ch th?????c ph?? h???p l??m n???n.

N???u b???n ??ang s??? d???ng h??nh n???n t???i thi???u l??m m??n h??nh n???n desktop, m???t h??nh n???n vui nh???n cho thanh taskbar s??? l??m cho m??n h??nh tr??ng ?????p h??n. ??i???u n??y ????n thu???n ch??? mang t??nh th???m m??? ch??? kh??ng c???i thi???n ch???c n??ng g?? cho m??y t??nh c???. Trong th???c t???, n???u b???n d??ng m???t h??? th???ng c??, Classic Shell c?? th??? l??m m??y ch???m l???i m???t ch??t. B???n s??? c???n ph???i thi???t l???p ???ng d???ng ????? b???t ?????u khi kh???i ?????ng h??? th???ng n???u kh??ng mu???n kh???i ?????ng n?? theo c??ch th??? c??ng v?? d?? nhi??n, ??i???u ???? s??? c???n th??m v??i gi??y ????? h??? th???ng kh???i ?????ng.