Icloud ???????c xem l?? 1 b??? nh??? l??u tr??? d??? li???u,h??nh ???nh… C???c k??? t???t tr??n Iphone v?? Macbook ,Tuy nhi??n ????? x??a ???????c nh???ng d??? li???u th?????ng r???t kh?? kh??ng, r???t b???t ti???n.

H??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n xo?? h??nh ???nh tr??n iCloud 1 c??ch nhanh ch??ng tr??n??Macbook.

?????u ti??n:??B???n ????ng nh???p t??i kho???n iCloud c???a m??nh v??o??trang web??c???a Apple.

B?????c 2:??B???n ????ng nh???p t??i kho???n icloud c???a m??nh v??o.

B?????c 3:??M??n h??nh s??? xu???t hi??n ra nhi???u ch????ng tr??nh v?? app b???n ch???n v??o m???c “Photos”.

B?????c 4:??B???n mu???n x??a h??nh n??o th?? ch???n v??o h??nh ????.

B?????c 5:??B??n ph???i m??n h??nh s??? c?? bi???u t?????ng t???i v???, t???i l??n, th??ng r??c, b???n ch???n th??ng r??c.

B?????c cu???i c??ng :??M??n h??nh s??? hi???n ra th??ng b??o??Ch???n “Delete”, ????? x??c nh???n xo?? h??nh

V???i nh???ng b?????c ????n gi???n ph??a tr??n l?? b???n ???? c?? th??? t??? tay x??a nh???ng h??nh ???nh m?? m??nh kh??ng c???n thi???t r???i nh??, r???t ????n gi???n ph???i kh??ng n??o? N???u b???n c?? nh???ng c??ch hay n??o th?? h???y ????? l???i b??nh lu???n ph??a d?????i nh??. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!