iPhone b??? ???n iCloud trong c??i ?????t. Vi???c n??y gi??p cho iPhone c?? th??? kh??a l???i, ???n ??i ????? ng??n ch???n ng?????i x???u c?? th??? thay ?????i, ????ng nh???p t??i kho???n iCloud kh??c v??o iPhone c???a b???n. Vi???c ???n ??i icloud kh??ng nguy h???i ?????n m??y c???a b???n n??n h??y y??n t??m khi th???y iCloud c???a m??nh b??? ???n ??i nh??.

B??i vi???t n??y m??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n v?? sao iPhone b??? ???n iCloud? v?? c??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i nh?? th??? n??o nh??!

iPhone b??? ???n ??i iCloud kh??ng c?? g?? ph???i lo ng???i c???, No nh?? m??? ??i trong c??i ?????t m?? th??i. Trong c??i ?????t c?? 1 ch???c n??ng l??m ???n ??i n?? ????? b???o m???t t??i kho???n iCloud c???a m??nh. ????? v??o ???????c c??i ?????t b???n ph???i c?? m???t kh???u khi ???n ??i icloud.

Tr?????ng h???p b???n mua m??y n???u th???y Iphone b??? ???n ??i iCloud th?? ph???i h???i ch??? nh??n m???t kh???u ????? b???t l??n. Nhi???u tr?????ng h???p v?? l??? ???? m?? b???n ????nh l??ng b??? ??i chi???c ??i???n tho???i y??u qu?? c???a m??nh. Thao t??c nh?? c???c g???ch nghe g???i b??nh th?????ng m?? th??i :). N??n M??nh khuy??n b???n ??i???u n??y khi mua l???i iPhone c??? nh??!

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

“H??nh ???nh iPhone b??? ???n ??i icloud?”

D?????i ????y l?? c??ch m??? iPhone b??? ???n iCloud chi ti???t b???ng h??nh ???nh cho c??c b???n:

B?????c 1:??V??o C??i ?????t >> sau ???? k??o xu???ng ch???n c??i ?????t chung.

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

B?????c 2:??K??o xu???ng ph??a d?????i co m???c gi???i h???n >> click chu???t v??o m???c gi???i h???n

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

B?????c 3:??B?????c n??y r???t quan tr???ng ” Khi b???n t???o m???t kh???u m???i hay nh???p m???t kh???u c??? ph???i ghi nh??? l???i m???t kh???u“. N???u m???t th?? b???n s??? kh??ng th??y ?????i ???????c icloud c???a m??nh n???a.

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

B?????c 4:??Ph??a d?????i c?? m???c t??i kho???n b???n ch???n v??o >>T??i kho???n.

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

B?????c 5:??M??n h??nh s??? hi???n th??? 2 t??y ch???n cho ban l???a ch???n:

+Cho ph??p Thay ?????i: “m???c n??y b???n t??ch ch???n th?? t??i kho???n iCloud c???a b???n s??? ???????c th??y ?????i t??y ?? ” ( M???c n??y kh??ng an to??n cho m??y)

+Kh??ng cho ph??p Thay ?????i: ” m???c n??y se l??m ???n ??i iCloud c???a b???n” ( Khuy??n n??n d??ng )

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

V???i v??i b?????c ????n gi???n tr??n l?? b???n c?? th??? m??? iPhone b??? ???n iCloud 1 c??ch ????n gi???n r???i ????. V?? qua b??i vi???t n??y th?? m???i ng?????i c???ng ???? hi???u nh?? th??? n??o l?? iCloud b??? ???n v?? kh??ng b??? ???n. Nguy??n nh??n v?? c??ch kh???c ph???c nh?? th??? n??o r???i.

B???n c???ng c?? th??? t??m hi???u th??m v??? c??ch m??? kh??a icloud khi b??? m???t m???t kh???u.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng! H??y ????? lai b??nh lu???n ph??a d?????i n???u g???p th???c m???c ????? ???????c gi???i ????p nhanh nh???t

C?? th??? b???n ch??a bi??t?