L???i iPhone kh??ng l??n ngu???n hay x??y ra khi s??? d???ng iphone. Nguy??n nh??n ch??nh l?? do l???i ph???n m???m, h??? ??i???u h??nh kh??ng t????ng th??ch, Pin… ??a s??? g???p ??? h??? ??i???u h??nh ios 10 ,11. Khi b???n h???t pin, c???n ki???t ?????n m???c m??y ph???i c???n k??ch pin ????? kh???i ?????ng. N???u b???n g???p tr?????ng h???p n??y th?? ?????ng qu?? lo l???ng, hoang mang nh??. H??y th??? ki???m tra nguy??n nh??n tr?????c v???i nh???ng b?????c ????n gi???n v???i nhau.

L???i iPhone kh??ng l??n ngu???n r???t nhi???u tr?????ng h???p b??? x??y ra khi s??? d???ng iPhone. Nguy??n nh??n ch??nh l?? do l???i ph???n m???m, h??? ??i???u h??nh kh??ng t????ng th??ch, Pin…

iPhone kh??ng l??n ngu???n v?? kh???c ph???c nh?? th??? n??o cho hi???u qu??? nh???t???

C??ch 1:??B???n ki???m tra l???i ngu???n c???a m??y, c?? th??? m??y ???? h???t c???n Pin v?? b???n h??y g???n s???c cho m??y trong kho???ng 5-15 ph??t 30 xem m??y c?? l??n m??n h??nh kh??ng.

G???n s???c cho m??y

G???n s???c cho m??y

C??ch 2:??C?? th??? l?? m??y b??? treo, b???m gi??? c??ng l??c hai??ph??m Ngu???n + Home. Kho???ng 10s xem m??y c?? l??n ngu???n kh??ng. V???i 1 s??? thi???t b??? nh????iPhone 7??s??? c?? c??ch th???c hi???n kh??c, b???n tham kh???o trong??b??i vi???t n??y.

B???m ngu???n + Home

B???m ngu???n + Home

C??ch 3:??B???n k???t n???i v???i m??y t??nh v?? m??? ph???n m???m??iTunes??tr??n m??y l??n > B???m gi?????ph??m Ngu???n + Home.??Kho???ng 10s xem m??y c?? l??n kh??ng.

K???t n???i v???i itunes

K???t n???i v???i iTunes

C??ch 4:??N???u m??y t??nh ???? nh???n iPhone nh??ng m??? v???n ch??a l??n, b???n c?? th??? ch???n t??nh n??ng??Restore iPhone??????? c??i ?????t l???i ph???n m???m????i???n tho???i.

(L??u ??: B???n n??n c??n nh???c xem b???n c?? nh?????t??i kho???n iCloud trong m??y??kh??ng, n???u b???n kh??ng nh??? th?? tuy???t ?????i kh??ng ???????c ch???n Restore iPhone nh??).

Restore iPhone

Restore iPhone

N???u t???t c??? c??c c??ch tr??n v???n kh??ng ???????c. H??y mang m??y ?????n trung t??m b???o h??nh h??ng ho???c c??c c???a h??ng uy t??n ????? ???????c h??? tr???.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng.