H??m nay H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n kinh nghi???m khi mua iPhone c?? c?? b??? s???a ch???a linh ki???n ch??a?

Kinh nghi???m khi mua iPhone c?? c?? b??? s???a ch???a linh ki???n ch??a? Trong c??c b??i vi???t tr?????c ????y, ch??ng ta m???i ch??? bi???t c??ch ki???m tra??b??? ngo??i khi??mua iPhone c????nh?? xem ngo???i h??nh, test loa, mic,… Tuy nhi??n, b???y nhi??u th??i s??? ch??a ????? ?????m b???o ????? b???n c?? th??? s??? h???u m???t chi???c iPhone t???t. B???i l???, tr??n th??? tr?????ng hi???n nay c?? r???t nhi???u iPhone d???ng, h??ng s???a ch???a, thay th??? linh ki???n.

Kinh nghi???m khi mua iPhone c?? c?? b??? s???a ch???a linh ki???n ch??a?

Th???c hi???n ki???m tra iPhone c?? b??? s???a ch???a, b???n c???n nh??? t???i c??ng c??? h??? tr??? c?? t??n l?? iTools. Nh???p v??o li??n k???t ph??a d?????i ????? ti???n h??nh t???i v?? c??i ?????t iTools cho thi???t b??? c???a b???n.

B?????c 2:

B???n kh???i ?????ng ???ng d???ng iTools l??n. Sau ????,??k???t n???i iPhone v???i m??y t??nh??th??ng qua c??p s???c nh?? y??u c???u t???i m??n h??nh giao di???n ???ng d???ng n??y.

L??u ??:??Tr?????ng h???p ???ng d???ng kh??ng nh???n iPhone, b???n h??y m??? kh??a m??n h??nh iPhone v?? ch???n v??o??Trust??n???u hi???n b???ng th??ng b??o. C??n kh??ng ???ng d???ng s??? hi???n b???ng th??ng b??o tr??n m??y t??nh ????? b???n c???p nh???t driver t????ng th??ch nh???n d???ng ???????c iPhone.

B?????c 3:

H??? th???ng iTunes s??? ti???n h??nh x??c nh???n thi???t b??? iPhone c???a b???n, n???u nh???n d???ng th??nh c??ng t???i giao di???n ch??nh c???a iTools s??? hi???n th??? to??n b??? th??ng tin c???a thi???t b??? iPhone ????. B???n chuy???n sang m???c??Device Verification??????? ti???n h??nh ki???m tra iPhone c?? b??? s???a ch???a thay th??? hay kh??ng.

Kinh nghi???m khi mua iPhone c?? c?? b??? s???a ch???a linh ki???n ch??a?

B?????c 4:

L??c n??y, ch????ng tr??nh s??? ????nh gi?? ?????ng th???i ki???m tra??c??c th??ng tin linh ki???n trong iPhone. N???u t???t c??? linh ki???n????i???u hi???n th??? d??ng th??ng b??o??Normal??nh?? h??nh d?????i th?? xin ch??c m???ng b???n, ??i???u n??y cho bi???t c??c linh ki???n???????u t???t v?? ch??a b??? s???a ch???a thay th???.

Kinh nghi???m khi mua iPhone c?? c?? b??? s???a ch???a linh ki???n ch??a?

Ng?????c l???i, n???u b???n th???y??linh ki???n n??o hi???n th??? tr???ng th??i??Abnormal??th?? r???t c?? th??? linh ki???n n??y ???? b??? s???a ch???a ho???c thay th???.

Kinh nghi???m khi mua iPhone c?? c?? b??? s???a ch???a linh ki???n ch??a?

V?? ????? ki???m tra th??ng tin chi ti???t, c??c b???n c?? th??? ???n??ch???n v??o th??ng tin linh ki???n n??y, ngay l???p t???c ch????ng tr??nh s??? xu???t hi???n c??c th??ng tin m?? b???n c?? th??? ?????i chi???u v??? linh ki???n ??ang ???????c s??? d???ng tr??n iPhone.

Nh?? v???y, ch??? v???i m???t v??i b?????c ????n gi???n ch??ng ta ???? bi???t c??ch nh???n bi???t??iPhone ???? b??? s???a ch???a thay th??? hay ch??a, d?? kh??ng th??? ch??nh x??c tuy???t ?????i 100% nh??ng ????y c??ng l?? m???t th??? thu???t h???u ??ch ????? b???n ki???m tra v?? c?? th??m th??ng tin v??? ??i???n tho???i ch??ng ta mu???n mua.