H?????ng d???n c??ch kh???c ph???c ??i???n tho???i b??? n??ng khi ch??i Game. H?????ng d???n c??ch kh???c ph???c ??i???n tho???i th??ng minh b??? n??ng khi ch??i game, nghe nhac…

V???i??smartphone??th??ng minh hi???n nay, ng?????i d??ng th?????ng g???p t??nh tr???ng????i???n tho???i b??? n??ng??khi s??? d???ng.

??i???u c?? m???i quan t??m c???a r???t nhi???u ng?????i nh?? v???y th?? c?? ???nh h?????ng g?? ?????n ??i???n tho???i hay kh??ng?

H?????ng d???n c??ch kh???c ph???c ??i???n tho???i b??? n??ng khi ch??i Game:

V???i 1 s??? th??? thu???t h???u ??ch tr??n s??? gi??p b???n bi???t c??ch??x??? l?? khi ??i???n tho???i n??ng??l??n tr??n c??c thi???t b?????Android.

?????i v???i iOS b???n c???ng l??m t????ng t??? nh?? tr??n nh??.

NOTE:??Nh??? ki???m tra k??? l???i m??y tr?????c khi thao t??c tr??nh tr?????ng h???p b??? treo ho???c ???? nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!