H?????ng d???n kh???c ph???c l???i m??n h??nh t??? s??ng tr??n Oppo F7. L???i ph??? r???t kh?? ch???u cho ng?????i d??ng, g??y hao pin… kh???c ph???c l???i m??n h??nh t??? s??ng tr??n Oppo F7.

Th???i gian g???n ????y r???t nhi???u b???n ?????c ph???n ??nh t??nh tr???ng l???i m??n h??nh t??? s??ng tr??n Oppo F7 m???i khi di chuy???n hay nh???c ??i???n tho???i l??n. B??i vi???t h??m nay m??nh s??? l??m r?? v???n ????? n??y.
?????u ti??n m??nh xin kh???ng ?????nh ????y l?? m???t t??nh n??ng kh??ng ph???i l???i. T??nh n??ng gi??p ng?????i d??ng c?? th??? xem nhanh c??c th??ng b??o, th???i gian, nhi???t ????? m??i tr?????ng… m?? kh??ng c???n m??? kh??a. ????? b???t v?? t???t ch??? ????? n??y b???n thao t??c nh?? sau.

B?????c 1: B???n v??o c??i ?????t Thu???n ti???n th??ng minh tr??n ??i???n tho???i F7.

Ch???n ???v??o c??i ?????t thu???n ti???n th??ng minh -> C??i ?????t thu???n ti???n th??ng minh

B?????c 2: B???n ch???n v??o Ch???n ti???p C??? ch??? v?? chuy???n ?????ng.

???V??o c??? ch??? chuy???n ?????ng nh?? tr??n h??nh.

B?????c 3:

???

Nh?? v???y b???n ???? c?? th??? kh???c ph???c t??nh tr???ng m??n h??nh t??? s??ng tr??n Oppo F7. S??? gi??p ??i???n tho???i c???a b???n ti???t ki???m pin, gi???m t?????i th??? m??n h??nh…

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!