M??y t??nh b??? ch???m v?? ???? ph???i l??m sao?B???n ???? bi???t c??ch kh???c ph???c ch??a?

M??y t??nh b??? ch???m v?? ???? ph???i l??m sao, b???n ???? bi???t c??ch kh???c ph???c ch??a?, M??y t??nh b??? lag, gi???t, ???nh h?????ng ?????n qu?? tr??nh s??? d???ng c???a b???n… D?????i ????y l?? c??ch kh???c ph???c m??y t??nh b??? ch???m v?? ???? cho m??y t??nh c???a b???n.

M??y t??nh b??? ch???m v?? ???? ph???i l??m sao?

1. X??a c??c t???p tin r??c.

M??y t??nh c???a ch??ng ta sau nhi???u ng??y s??? d???ng s??? t??? sinh ra nhi???u r??c ????? l??u tr??? trong h??? th???ng. Vi???c n??y l??u d???n s??? ph??t sinh ra l???i ch???m, ????, lag m??y v?? ch??ng chi???m b??? nh??? kh?? nhi???u..

B?????c 1: V??o windows starrt??nh???p t??? kh??a %temp% t??? b??n ph??m -> Enter.

B?????c 2:??B???n k??o chu???t b??i ??en t???t c??? ho???c ctrl +a ????? delete kh??c file r??c n??y.

2. T???t hi???u ???ng ????? h???a, bi???u t?????ng trong su???t tr??n win.

????? h???a ???nh h?????ng r???t nhi???u ?????n m??y t??nh, nhi???u m??y c???u h??nh y???u khi s??? d???ng ????? h???a cao s??? l??m treo m??y. Nhi???u game c?? d???u h??nh m???nh hay ch????ng tr??nh c???n ????? h???a th?? s??? l??m ch???t m??y c???a b???n ngay.

B?????c 1:??Chu???t ph???i ch???n Personalize.


B?????c 2: Xu???t hi???n setting ->????color -> t????t Transparency effects -> bo?? ti??ch 2 ?? Start, taskbar, and action center va?? Title bars.

3. ??u ti??n ch??? ????? ho???t ?????ng theo hi???u su???t.

T??ng kh??? n??ng ho???t ?????ng c???a m??y t??nh, nh?? t??ng n??ng su???t l??m vi???c, t??ng Ram ???o cho m??y…

B?????c 1:??B???n v??o Windows start -> nh???p t??? kh??a “Advanced” -> Advanced system settings.

B?????c 2: Trong ph????n Performance -> Setting.

B?????c 3: T??ch??ch???n Adjust for best performance -> OK.

4. V?? hi???u h??a ch???c n??ng System Restore.

Ch???c n??ng System Restore giupscho m??y t??nh ch???y ???n ?????nh h??n. Nh??ng ch???c n??ng n??y s??? ng???n ram c???a b???n r???t nhi???u v?? th??? t???t t??nh n??ng n??y s??? gi??p m??y t??nh ch???y m?????t h??n.

B?????c 1: V??o??Windows start -> nh???p t??? kh??a “Advanced ” -> Advanced system settings.

B?????c 2:??T???i Tab System Protection -> Configure.

B?????c 3:??Disable system protection ->?? OK.

5. Ch???ng ph??n m???nh ????a c???ng.

Ch???c n??ng ch??ng ph??n m??nh ??? c???ng n??y r???t hi???u qu???. B???n c??? ????? ?? xem m??y t??nh d??ng l??u ng??y s??? xu???t hi???n ???? v?? ch???m, h??n khi l??c mua m???i, ho???c m???i c??i l???i win. V?? ??? ?????a c???a b???n ???? ph??n m??nh khi s??? d???ng. Windows c?? t??ch h???p ch????ng tr??nh n??y cho b???n d??ng mi???n ph??, Ho???c b???n c???ng c?? th??? t???i t??? tr??n m???ng v???.

B?????c 1:??B???n v??o My computer/This PC ->?? Properties.

B?????c 2:????? tab Tools -> Optimize.

B?????c 3: B???n nh???p ch???n??Analyze.

Th???i gian ch???ng ph??n m???ng ??? c???ng t??y thu???c v??o dung l?????ng ??? ?????a c???a b???n, c?? th??? m???t v??i ph??t ?????n n???a ti???ng. B???n c??? ????? cho ch????ng tr??nh ch???y ?????n khi xong ch???n close.

6. S??? d???ng Disk cleanup t??ch h???p trong windows.

Ch???c n??ng n??y gi??p x??a s???ch c??c file r??c trong windows

B?????c 1: V??o??Run (Windows+R) -> nh???p t??? kh??a cleanmgr?? -> Enter.

B?????c 2:??L???n l?????t ch???n t???ng ??? ?????a ????? d???n r??c v?? ch???n OK.

Hy v???ng v???i nh???ng th??? thu???t ??? tr??n l?? b???n ???? c?? th??? t??? t??ng t???c m??y t??nh c???a m??nh kh???i b??? ????, lag r???i ????. B???n c???ng c?? th??? t??ng t???c m??y t??nh v???i nhi???u c??ch kh??c nhau theo link n??y nh??.

Ch??c c??c b???n th??nh c??ng!