Bài viết nổi bật

So- sanh-amd-voi-intel

Chip AMD l?? g??? ??u v?? nh?????c ??i???m so v???i chip Intel

Ngày đăng: 30/08/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 259 Lượt

i???n nay c??c s???n ph???m??laptop,??m??y t??nh ????? b??n… s??? d???ng d??ng chip??CPU AMD??ng??y m???t nhi???u. V???y AMD l?? g?? v?? n?? c?? ??u nh?????c ??i???m g?? so v???i CPU Intel? Ch??ng ta c??ng t??m hi???u v???i b??i vi???t d?????i ????y nh??. 1. Chip AMD l?? g??? AMD l?? th????ng hi???u chip m??y t??nh l???n th??? 2 […]


Bài viết mới nhất

Top 3 ???ng D???ng Xem B??ng ???? Tr???c Tuy???n Kh??ng B??? Gi???t Lag T???t Nh???t B???n N??n Xem

Ngày đăng: 02/10/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 173 Lượt

V??o ng??y 5/9 t???i ????y s??? l?? tr???n ?????u m??? m??n v??ng lo???i World Cup gi???a ?????i tuy???n Vi???t Nam vs Th??i Lan. ????y h???a h???n s??? l?? m???t tr???n c???u h???p d???n nh??ng kh??ng ph???i ai c??ng c?? th??? ng???i xem tr??n TV. V?? th??? ????? kh??ng b??? l??? tr???n ?????u n??y m??nh s??? […]

So- sanh-amd-voi-intel

Chip AMD l?? g??? ??u v?? nh?????c ??i???m so v???i chip Intel

Ngày đăng: 30/08/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 259 Lượt

i???n nay c??c s???n ph???m??laptop,??m??y t??nh ????? b??n… s??? d???ng d??ng chip??CPU AMD??ng??y m???t nhi???u. V???y AMD l?? g?? v?? n?? c?? ??u nh?????c ??i???m g?? so v???i CPU Intel? Ch??ng ta c??ng t??m hi???u v???i b??i vi???t d?????i ????y nh??. 1. Chip AMD l?? g??? AMD l?? th????ng hi???u chip m??y t??nh l???n th??? 2 […]

C??ch Ki???m Tra RAM Tr??n LAPTOP, PC…

Ngày đăng: 26/07/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 331 Lượt

C?? nhi???u b???n qu??n hi???n m??nh ??ang d??ng m??y t??nh c?? RAM bao nhi??u hay ch??a bi???t ki???m tra th??ng s??? RAM nh?? th??? n??o. H??m nay m??nh s??? gi???i thi???u cho b???n 4 c??ch ????? ki???m tra RAM tr??n m??y t??nh Windows nh??. 1. L???i ??ch c???a vi???c bi???t th??ng s??? RAM B???n bi???t ch??nh x??c […]

Ph??t s??ng Wifi Tr??n laptop ??ang ch???y Windows 10

Ngày đăng: 28/04/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 330 Lượt

N???u gia ????nh b???n d??ng m???ng d??y c??p ????? k???t n???i tr???c ti???p v??o??laptop??windows 10??m?? kh??ng c?? b??? ph??t WiFi, th?? b???n c?? th??? bi???n chi???c m??y t??nh x??ch tay th??nh m???t ??i???m ph??t WiFi nh?? m???t chi???c??smartphone????em l???i nhi???u tr???i nghi???m th?? v???. C??c b???n c??ng theo d??i b??i vi???t d?????i ????y nh?? ??? […]

C??ch t??ng t???c tr??nh duy???t Chrome b???ng extension tr??n m??y t??nh

Ngày đăng: 22/03/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 366 Lượt

Tr??nh duy???t Chrome hi???n nay cung c???p r???t nhi???u ti???n ??ch m??? r???ng ?????c ????o v?? th?? v???. Trong ????, Chrome c?? h??? tr??? t??ng t???c cho m??y t??nh b???ng ti???n ??ch m??? r???ng n???a ?????y. Ti???n ??ch iDM gi??p b???n t???i file b???t k?? tr??n tr??nh duy???t ch??? v???i nh???ng thao t??c ????n gi???n. […]

Top 5 c??ch Bi???n nh??n v???t th??nh v???t th??? trong PUBG Mobile

Ngày đăng: 17/03/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 328 Lượt

M???t trong nh???ng y???u t??? c?? th??? d??? d??ng gi??p b???n gi??nh chi???n th???ng trong PUBG l?? ti???p c???n v?? t???n c??ng ?????ch b???t ng???. Sau ????yH?????ng d???n m??y t??nh s??? gi???i thi???u cho b???n 5 c??ch gi??p ???n m??nh hi???u qu??? khi ch??i. 1. Kh??ng s??? d???ng gi??y. Khi mang gi??y s??? gi??p cho nh??n […]

T???o nh???c chu??ng cho iPhone th???t d??? d??ng!

Ngày đăng: 28/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 342 Lượt

M???c ?????nh??iPhone??kh??ng th??? thi???t l???p nh???c chu??ng t??? b??i h??t y??u th??ch. Tuy nhi??n m??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n c??ch c??i nh???c chu??ng cho iPhone kh??ng c???n m??y t??nh. ????? c??i nh???c chu??ng cho iPhone b???n th???c hi???n theo c??c b?????c sau: B?????c 1: V??o Appstore t???i ???ng d???ng GarageBand. B?????c 2: M??? ???ng d???ng GarageBand >> […]

M???o ki???m tra imei iPhone iPad ch??nh h??ng T??o khuy???t

Ngày đăng: 27/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 289 Lượt

C??ch check imei????i???n tho???i iPhone,??iPad?????????c c???p nh???t m???i nh???t li??n t???c s??? gi??p b???n x??c ?????nh m??y c???a m??nh c?? ph???i m??y ch??nh h??ng hay kh??ng, ?????ng th???i ki???m tra ng??y k??ch ho???t, th???i gian b???o h??nh s???n ph???m, h???n b???o h??nh k??? thu???t iPhone c???a b???n. ????? ki???m tra, check IMEI iPhone b???n th???c […]

1 2 3 27