Bài viết nổi bật

So- sanh-amd-voi-intel

Chip AMD l?? g??? ??u v?? nh?????c ??i???m so v???i chip Intel

Ngày đăng: 30/08/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 302 Lượt

i???n nay c??c s???n ph???m??laptop,??m??y t??nh ????? b??n… s??? d???ng d??ng chip??CPU AMD??ng??y m???t nhi???u. V???y AMD l?? g?? v?? n?? c?? ??u nh?????c ??i???m g?? so v???i CPU Intel? Ch??ng ta c??ng t??m hi???u v???i b??i vi???t d?????i ????y nh??. 1. Chip AMD l?? g??? AMD l?? th????ng hi???u chip m??y t??nh l???n th??? 2 […]


Bài viết mới nhất

H?????ng d???n ch???n tr??o l??u b??nh lu???n “Ch??? t???ch gi??? ngh??o…” tr??n Facebook

Ngày đăng: 25/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 322 Lượt

B???n ngao ng??n, th???m ch?? c?? ph???n b???c m??nh v???i c??c b??nh lu???n ??n theo tr??o l??u “Ch??? t???ch gi??? ngh??o…” tr??n??Facebook.???????ng qu?? lo l???ng, ngay b??y gi??? m??nh s??? h?????ng d???n b???n c??ch ch???n t???t c??? b??nh lu???n t????ng t??? tr??n m???ng x?? h???i Facebook, c??ng t??m hi???u c??ch th???c hi???n n??o! H?????ng d???n […]

C??ng xem nguy??n nh??n v?? c??ch t??? s???a laptop s???p ngu???n ?????t ng???t

Ngày đăng: 22/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 286 Lượt

Khi ??ang s??? d???ng, m???t s??? Laptop hay c?? hi???n t?????ng t??? ?????ng ?????t ng???t t???t ngu???n. T??y v??o m???c ????? m?? hi???n t?????ng n??y c?? th??? x???y ra th?????ng xuy??n ho???c hi???m khi. Sau ????y l?? m???t s??? nguy??n nh??n v?? c??ch kh???c ph???c m?? b???n c?? th??? tham kh???o. 1. Qu???t t???n nhi???t Laptop […]

L??m th??? n??o ????? nh???n bi???t laptop c???a b???n b??? b???nh?

Ngày đăng: 19/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 309 Lượt

Sau m???t th???i gian s??? d???ng th?? chi???c laptop c???a b???n b???t ?????u c?? nh???ng d???u hi???u c???a “tu???i t??c” v?? d?????i ????y s??? l?? m???t s??? d???u hi???u gi??p b???n c?? th??? ph??t hi???n chi???c laptop b??? “b???nh” ????? b???n s???m ph??ng ng???a. 1. L???i ??? c???ng D???u hi???u: M??y c???a b???n b???t ?????u […]

T???ng h???p c??ch c??i nh???c chu??ng cho iPhone iOS 2019

Ngày đăng: 18/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 429 Lượt

V???i 3 c??ch c???c ????n gi???n trong b??i vi???t sau b???n c?? th??? t??? c??i nh???c chu??ng y??u th??ch cho??iPhone??c???a m??nh. Trong b??i vi???t n??y, ch??ng t??i s??? cho b???n bi???t c??ch d??? d??ng t???i nh???c chu??ng mi???n ph?? tr??n iPhone v?? ??? ?????nh d???ng c?? th??? ph??t. Apple App Store ???? c?? t???t c??? c??c […]

???ng d???ng ch???nh m??u film ?????p ng???t ng??y cho Android v?? iOS

Ngày đăng: 17/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 425 Lượt

???nh m??u film ??ang l?? xu h?????ng ???nh ch???p hi???n nay. V?? th???, Huongdanmaytinh.com s??? gi???i thi???u ?????n c??c b???n ???ng d???ng ch???nh m??u film ?????p nh???t cho ??i???n tho???i Android v?? iOS nh??! 1. RNI Films cho iOS RNI Films c?? giao di???n c???c k??? t???i gi???n, thu???n ti???n cho ng?????i d??ng. Ngo??i ra, giao di???n bi??n t???p ???nh […]

C??ch kh??a m??y t??nh khi ????ng nh???p sai qu?? s??? l???n tr??n Windows 10 Home

Ngày đăng: 16/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 370 Lượt

N???u b???n ??ang s??? d???ng Windows 10 Home v?? b???n mu???n ?????m b???o an to??n cho laptop c???a b???n tr??nh c?? ng?????i ????ng nh???p b???t h???p ph??p th?? b???n c?? th??? c??i ?????t gi???i h???n s??? l???n ????ng nh???p sai theo nh???ng b?????c sau ????y: B?????c 1: C??c b???n click chu???t ph???i v??o bi???u t?????ng Start tr??n thanh Taskbar (1) […]

Kh???c ph???c pin t???t nhanh khi s??? d???ng ??i???n tho???i!

Ngày đăng: 13/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 401 Lượt

Tr??n c??c ??i???n tho???i Android v?? iOS sau m???t th???i gian s??? d???ng c?? t??nh tr???ng mau h???t pin hay kh??ng s??? d???ng v???n hao. V???y l??m c??ch n??o ????? kh???c ph???c t??nh tr???ng n??y? Sau ????y m??nh xin h?????ng d???n m???t s??? c??ch ????? kh???c ph???c t??nh tr???ng mau h???t pin tr??n ??i???n tho???i […]

C??ch s???c pin ??i???n tho???i m???i hi???u qu??? v?? ????ng c??ch?

Ngày đăng: 12/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 290 Lượt

PIN v?? c??ch th???c s???c pin lu??n lu??n l?? v???n ????? nh???c ??c, ??au ?????u, b??n kho??n c???a ng?????i d??ng v??? c??c thi???t b??? di ?????ng, nh???t l????smartphone. 1. L??m sao ????? c?? c??ch s???c pin ??i???n tho???i m???i ????ng c??ch v?? hi???u qu???? K??? t??? 2016 ?????n gi???, c??c s???n ph???m ??i???n tho???i tr??n […]

1 2 3 4 27