Bài viết nổi bật

So- sanh-amd-voi-intel

Chip AMD l?? g??? ??u v?? nh?????c ??i???m so v???i chip Intel

Ngày đăng: 30/08/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 302 Lượt

i???n nay c??c s???n ph???m??laptop,??m??y t??nh ????? b??n… s??? d???ng d??ng chip??CPU AMD??ng??y m???t nhi???u. V???y AMD l?? g?? v?? n?? c?? ??u nh?????c ??i???m g?? so v???i CPU Intel? Ch??ng ta c??ng t??m hi???u v???i b??i vi???t d?????i ????y nh??. 1. Chip AMD l?? g??? AMD l?? th????ng hi???u chip m??y t??nh l???n th??? 2 […]


Bài viết mới nhất

??ang ch??i game m?? b??? tho??t ra ngo??i th?? ph???i l??m sao?

Ngày đăng: 10/02/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 260 Lượt

???B???n ??ang ch??i game tr??n ??i???n tho???i Android v???i b???n b?? nh??ng b??? t??nh tr???ng t??? tho??t ra li??n t???c m?? ch???ng bi???t ph???i l??m th??? n??o. Theo d??i b??i vi???t n??y c???a m??nh s??? gi??p ??ch ???????c cho b???n ?????y. B???n ??ang ch??i game tr??n ??i???n tho???i Android v???i b???n b?? nh??ng b??? t??nh […]

Download KMSPico 11 ??? K??ch ho???t b???n quy???n Windows & MS Office 2019

Ngày đăng: 28/01/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 423 Lượt

KMSpico l?? h?????ng d???n nhanh nh???t, an to??n nh???t v?? d??? nh???t ????? k??ch ho???t Windows (7, 8, 8.1, 10 V?? vista) v?? Microsoft Office, 2010 ??? 2016 ??? 2013 ??? 365 v?? c??? bit 64 v?? 32. Tr??nh k??ch ho???t kh??ng c???n k???t n???i Internet.  KMSpico k??ch ho???t to??n b??? d??ng s???n ph???m m???i c???a Microsoft: Windows […]

H?????ng d???n t??m ki???m t???p tin t???c th???i tr??n windows 10

Ngày đăng: 10/01/2019 Tác giả: admin Lượt xem: 295 Lượt

Windows 10 s??? cho ph??p b???n ki???m c??c th?? m???c, t???p tin b???n mu???n trong ??a s??? c??c ??? c???ng tr??n laptop c???a b???n trong b???n c???p nh???t d??? ki???n th??ng 4/2019 t???i ????y ho???c b???n Windows Insider m?? hi???u 18267. ????? c?? th??? m??? ch???c n??ng n??y tr??n Windows Insider m?? hi???u 18267 c??c b???n th???c […]

Nh???ng m???o ????n gi???n ch??i PUBG m?? b???n n??n bi???t

Nh???ng m???o ????n gi???n ch??i PUBG m?? b???n n??n bi???t

Ngày đăng: 03/12/2018 Tác giả: admin Lượt xem: 451 Lượt

?????i v???i nh???ng t???a game sinh t???n nh?? PUBG th?? kh??ng ph???i c??? s??? h???u k??? n??ng c?? nh??n hay chi???n thu???t t???t th?? b???n s??? l?? ng?????i chi???n th???ng. Ngo??i Nh???ng m???o ????n gi???n ch??i PUBG m?? b???n n??n bi???t. V???n c?? nhi???u y??u t??? ???nh h?????ng ?????n th??nh b???i c???a ng?????i ch??i v???i […]

iPhone kh??ng l??n ngu???n v?? kh???c ph???c nh?? th??? n??o cho hi???u qu??? nh???t

iPhone kh??ng l??n ngu???n v?? kh???c ph???c nh?? th??? n??o cho hi???u qu??? nh???t

Ngày đăng: 22/11/2018 Tác giả: admin Lượt xem: 399 Lượt

L???i iPhone kh??ng l??n ngu???n hay x??y ra khi s??? d???ng iphone. Nguy??n nh??n ch??nh l?? do l???i ph???n m???m, h??? ??i???u h??nh kh??ng t????ng th??ch, Pin… ??a s??? g???p ??? h??? ??i???u h??nh ios 10 ,11. Khi b???n h???t pin, c???n ki???t ?????n m???c m??y ph???i c???n k??ch pin ????? kh???i ?????ng. N???u b???n […]

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

C??ch l???y l???i m???t kh???u iCloud khi b???n l??? qu??n

Ngày đăng: 15/11/2018 Tác giả: admin Lượt xem: 577 Lượt

iCloud Apple??hay??Apple ID??l?? m???t t??i kho???n r???t r???t quan tr???ng trong qu?? tr??nh s??? d???ng thi???t b??? Apple ?????i v???i ng?????i d??ng nh??????i???n tho???i iPhone, iPad… N???u trong m???t v??i tr?????ng h???p b???n b??? qu??n m???t kh???u iCloud th?? ?????ng qu?? lo l???ng v???i v??i b?????c ????n gi???n d?????i ????y (C???p nh???t m???i nh???t cu???i […]

T??m iPhone b???ng iCloud tr??n m??y t??nh

T??m iPhone b???ng iCloud tr??n m??y t??nh

Ngày đăng: 07/11/2018 Tác giả: admin Lượt xem: 715 Lượt

N???u b???n ch???n may l??m m???t ho???c b??? tr???m ??i???n tho???i iPhone c???a m??nh. C?? th??? b???n ????? qu??n n??i n??o ???? v?? kh??ng li??n l???c ???????c. B???n kh??ng bi???t c??ch l??m sao t??m l???i nh?? th??? n??o? C?? th??? d??ng icloud ????? truy t??m chi???c ??i???n tho???i m???t c??ch nhanh ch??ng. B??i vi???t n??y […]

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

iPhone b??? ???n iCloud? C??ch m??? l???i iCloud b??? ???n trong c??i ?????t

Ngày đăng: 31/10/2018 Tác giả: admin Lượt xem: 588 Lượt

iPhone b??? ???n iCloud trong c??i ?????t. Vi???c n??y gi??p cho iPhone c?? th??? kh??a l???i, ???n ??i ????? ng??n ch???n ng?????i x???u c?? th??? thay ?????i, ????ng nh???p t??i kho???n iCloud kh??c v??o iPhone c???a b???n. Vi???c ???n ??i icloud kh??ng nguy h???i ?????n m??y c???a b???n n??n h??y y??n t??m khi th???y iCloud […]

1 2 3 4 5 27