Thẻ: th??? thu???t windows 10

H?????ng d???n c??i Win 10 t??? ??? c???ng c???c k??? ????n gi???n

Ngày đăng: 03/05/2018

H?????ng d???n c??i Win 10 t??? ??? c???ng gi??p b???n c??i Windows 10 b???n quy???n mi???n ph?? m???i ho??n to??n. ?????c bi???t c??i nhanh, d??? th???c hi???n, kh??ng c???n USB hay ????a. H?????ng d???n c??i Win 10 t??? ??? c???ng gi??p b???n c??i Windows 10 ho??n to??n m???i c????b???n quy???n mi???n ph??. C??ch c??i n??y […]

H?????ng d???n th??m h??nh n???n cho taskbar tr??n Windows 10

Ngày đăng: 03/05/2018

B???n c?? th??? ?????t??h??nh n???n desktop??v?? h??nh n???n cho m??n h??nh kh??a t??y ?? trong Windows 10.??Windows 10 cung c???p h??nh ???nh qua Windows Spotlight??ho???c ng?????i d??ng c?? th??? s??? d???ng h??nh ???nh t??? b??? s??u t???p h??nh n???n c???a ch??nh m??nh. Tuy nhi??n, taskbar c???a Windows th?? k??m linh ho???t h??n, b???n ch??? c?? […]

C??ch ????? b???n c?? th??? s??? h???u ngay Windows 10 April 2018 khi m???i ng?????i c??n ch??a bi???t ?????n

Ngày đăng: 02/05/2018

N???u b???n v???n ch??a bi???t c??ch l??m th??? n??o ????? t???i v??? v?? c??i ?????t Windows 10 April 2018 Update th?? h??y xem b??i vi???t n??y. Theo th??ng b??o m???i nh???t t??? ph??a Microsoft th?? h??? ???? x??c ?????nh ch??nh th???c ph??t h??nh Windows 10 April 2018 Update v??o th??? Hai, t???c ng??y 30 th??ng […]

Windows 10 cho ra 10 t??nh n??ng hay h??? tr??? ng?????i d??ng v???i phi??n b???n April 2018

Ngày đăng: 02/05/2018

B???n c???p nh???t Windows 10 m???i nh???t c???a Microsoft ??ang ?????n v???i PC v?? tablet v??o ng??y h??m nay. Gi???ng nh?? b???n c???p nh???t Fall Creators tr?????c ????y, b???n c???p nh???t n??y g???m nhi???u t??nh n??ng nh??? ????? c???i thi???n tr???i nghi???m tr??n Windows 10 m?? kh??ng thay ?????i n???n t???ng n??y qu?? ????ng k???. […]

Windows 10 cho ph??p ta d??ng ???ng d???ng v???i t??y ch???n CPU ri??ng bi???t

Ngày đăng: 02/05/2018

M???t trong nh???ng t??nh n??ng r???t h???u ??ch tr??n Windows 10 phi??n b???n 1803 ???? l?? cho ph??p ng?????i d??ng c?? th??? t??y ch???nh GPU tr??n nh???ng ???ng d???ng c??? th???, qua ???? gi??p c???i thi???n hi???u su???t ho???t ?????ng v?? ti???t ki???n th???i l?????ng pin khi c???n thi???t. Ph???n l???n m??y t??nh x??ch tay […]