H?????ng d???n t???i game PUBG Mobile cho iOS v?? Android m???i nh???t. ????? H?????ng d???n t???i game PUBG Mobile cho iOS v?? Android m???i nh???t b???n h??y tham kh???o b??i vi???t n??y nh??!

PUBG ???? ch??nh th???c c?? b???n ch??i th??? d??nh cho ??i???n tho???i iPhone v?? Android. Nh??ng nhi???u b???n v???n c??n ch??a bi???t c??ch c??i ?????t nh?? th??? n??o. H?????ng d???n m??y t??nh s??? h?????ng d???n c??c b???n t???i game PUBG Mobile v??? thi???t b??? c???a m??nh trong b??i vi???t n??y nh??!.

-??H?????ng d???n c??i ?????t PUBG Mobile tr??n PC

T???i PUBG cho Android

?????i v???i??Android??th?? kh?? l?? d??? d??ng, b???n ch??? c???n t???i file APK v??? di???n tho???i phi??n b???n m???i??nh???t ho???c b???n c?? th??? ch???n t???i 1 trong 2 ???????ng link?? ???nh ??? d?????i.

B???n PUBG Lightspeed and Quantum

B???n PUBG Mobile Timi

T???i PUBG cho iOS

Hi???n t???i ???? c?? b???n PUBG Mobile cho giao di???n ti???ng Anh r???t d??? ch??i.??Tr?????ng h???p b???n v???n th??ch s??? d???ng phi??n b???n ti???ng Trung c?? th??? tham kh???o b??n d?????i.

B?????c 1:??V??o Appstore ch???n v??o bi???u t?????ng t??i kho???n.

B?????c 2:??Ch???n ????ng xu???t

B?????c 3:??Nh???p Apple ID c???a b???n v?? Xong.

B?????c 4:??T??i kho???n Apple ID s??? tho??t ra va b???n s??? th???y bi???u t?????ng t??i kho???n s??? tr??ng nh?? h??nh, h??y nh???p v??o.

B?????c 5:??Nh???p Apple ID v???a t???o r???i ch???n ????ng nh???p.

Sau ???? b???n nh???p v??o??Link n??y??ho???c t??m t??? kho?? PUBG ????? t???i cho iOS.

M???t s??? h??nh ???nh trong Game:

Giao di???n ????ng nh???p

H??nh ???nh khi ch??i game

L??c b???t ?????u h??nh tr??nh s???ng c??n

H??nh tr??nh ti??u di???t ?????ch ????? l?? ng?????i duy nh???t c??n s???ng

M??nh ???? gi???i thi???u ?????n c??ch b???n c??ch??t???i game PUBG tr??n iOS v?? Android??r???i ?????y. Ch??c c??c b???n th??nh c??ng v?? ch??i game vui v???.